پیشنهاد اصطلاح جدید
♦ انتخاب حوزه:   ♦ وضعیت اصطلاح:        مُرَجّّح شناسه اصطلاح: 0
 

 

◊ توضیحات  ♦ وضعیت متن فرهنگ نامه: