لیست دامنه ها

 86081
 ضابطٌ ضابطٌ «تصويب اولی» 
 علوم حديث

ضابطٌ ضابطٌ

(از الفاظ مدح راوى)

يکى از الفاظ مدح، اصطلاح « ضابط ضابط » است.

محدثان عامه براى الفاظ تعديل بر اساس ملاک و ضابطه مراتبى قرار داده و اصطلاح " ضابط ضابط " را در مرتبه دوم تعديل قرار داده‌اند.

نيز ر.ک: مراتب تعديل.