لیست دامنه ها

 82897
 صائديه «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

صائديه

" صائديه " از غلات شيعه و ياران " صائد نهدى " مى‌باشند که معاصر امام جعفر صادق (ع) بود. اين شخص و " بيان نهدى " از فرقه " کربيه " بودند و اعتقاد داشتند که محمد بن حنفيه مهدى منتظر است (1) .