لیست دامنه ها

 71675
 سائبيت مضمون جريره «تصويب اولی» 
 فقه
ی.د:  مراد از سائبه يعنى بر مضمون، هيچ كس ولايت نداشته باشد.
 اع:
 او:

سائبيت مضمون جريره