لیست دامنه ها

 65942
 رائي «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

رائي

«رائي» از اسماي افعال الهيو به اين معنا است كه هر چه قابل ديدن باشد در نزد حق مكشوف بوده و در مرأي و منظر او قرار دارد.

البته برخي مي‌گويند: رائي به معناي «عالم» به ديدني‌ها، است و بنابراين يكي از صفات ذاتي خداوند است و نه از صفات فعل.