لیست دامنه ها

 65283
 ذات ازلي «تصويب اولی» 
 فلسفه (عام)

ذات ازلي