لیست دامنه ها

 65281
 ذات آفريدگار «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

ذات آفريدگار