لیست دامنه ها

 65
 آب باران «تصويب اولی» 
 فقه

آب باران

(آب باران: آب حاصل از ريزش باران)

احکام آن در باب‌هاى طهارت و اطعمه و اشربه آمده است.

آب باران از اقسام آب مطلق (--" آب مطلق) و در حال بارش در حکم آب جارى (--" آب جارى) است؛ يعنى در تماس با نجاست، نجس نمى‌شود، مگر آن که رنگ، بو يا مزه آن تغيير کند. از اين رو، به هنگام بارش باران، مى‌توان چيزهاى نجس را با آن تطهير کرد. 2

77

نوشيدن آب باران 3 و نيز بازکردن کام نوزاد با آن در صورت نبودن آب فرات، مستحب است 4 (--" باران) .

1 - العروة الوثقى 1 26.

2 - 39.

3 - جواهر الکلام 36 509 و وسائل الشيعة 25 265.

4 - الحدائق الناضرة 26 38 - 39.

1-حديث درباره آب و آب زمزم و آب برهوت و آب باران (حلية المتقين؛جلد 1؛صفحه 110)
2-حديث درباره درمان با عسل از مهريه و آب باران توسط امام علي عليه السلام (حلية المتقين؛جلد 1؛صفحه 274)
3-حديث امام علي عليه السلام درباره درمان تب با بنفشه و آب سرد و آب باران (حلية المتقين؛جلد 1؛صفحه 278)
4-حديث امام علي عليه السلام در فوايد آب باران (مكارم الاخلاق؛جلد 1؛صفحه 156)
5-حديث امام علي عليه السلام درباره درمان درد شكم با آب باران و عسل (کتاب في الاخلاق و العرفان / لاحد الحفاظ من اعلام الشيعه (في القرن الخامس او السادس)؛جلد 1؛صفحه 191)