لیست دامنه ها

 61036
 دائمه مطلقه با مشروطه خاصه در شكل چهارم «تصويب اولی» 
 منطق

دائمه مطلقه با مشروطه خاصه در شكل چهارم

(يکي از ضروب منتج قياس مختلط در شکل چهارم)

«قياس مختلط» قياسى است که صغرا و کبراى آن از قضاياى موجهه ترکيب يافته باشد. مختلطات ضروب شکل چهارم به خلاف سه شکل ديگر از لحاظ عقيم يا منتج‌بودن و از لحاظ نوع نتيجه بر يک منوال نيست، بلکه نتايج ضرب اول اين شکل (صغرا: موجبه کلي، کبرا: موجبه کلي، نتيجه: موجبه جزئي) و ضرب دوم (صغرا: موجبه کلي، کبرا: موجبه جزئي، نتيجه: موجبه جزئي) به يک منوال است. ضرب سوم (صغرا: سالبه کلي، کبرا: موجبه کلي، نتيجه: سالبه کلي) حکم جداگانه دارد و ضرب چهارم (صغرا: موجبه کلي، کبرا: سالبه کلي، نتيجه: سالبه جزئي) و ضرب پنجم (صغرا: موجبه جزئي، کبرا: سالبه کلي، نتيجه: سالبه جزئي) در بيشتر اختلاطات متشابه‌اند، مگر در مواردي که کبرا از قضاياي وصفيه مرکبه باشد. ضرب سوم به شکل دوم مشابهت زيادي دارد و چهار ضرب ديگر به شکل سوم مشابهت دارند.

تفصيل مختلطات شکل چهارم به دليل اختلافات مذکور، در کتب منطقي در سه جدول جداگانه آمده است: يکي مشتمل بر مختلطات دو ضرب اول، دومي مشتمل بر مختلطات ضرب سوم و جدول سوم شامل ضرب چهارم و پنجم.

يکي از ضروب منتج قياس مختلط در شکل چهارم عبارت است از: اختلاط قضيه دائمه مطلقه (صغرا) با مشروطه خاصه (کبرا) . نتيجه چنين قياسي از لحاظ جهت، حينيه مطلقه لادائمه است که بر فعليت نسبت، حين اتصاف ذات موضوع به وصف موضوع و عنوان آن دلالت دارد و لادوام به طور التزام بر مطلقه عامه دلالت دارد (هر چند معناي اصلي و مفهوم مطابقي لادوام، مطلقه عامه نيست) ، زيرا مفهوم مطابقي لادوام، انقطاع ايجاب است و در صورتي که ايجاب در تمام زمان‌ها نباشد ناچار در يکي از زمان‌ها سلب، حاصل خواهد بود و همان فعليت سلب، معناي اطلاق است؛ مثال: هر انساني دائماً حيوان است و هر ضاحکي بالضروره تا زماني که وصف ضاحکيت را دارد انسان است، نه هميشه؛ پس بعضي حيوان‌ها حين اتصاف به وصف حيوانيت، بالفعل ضاحک‌اند، نه هميشه. معناي «نه هميشه»، که مطلقه عامه است، آن است که بعضي حيوان‌هاي متصف به حيوانيت، بالفعل ضاحک نيستند.