لیست دامنه ها

 61033
 دائمه مطلقه با عرفيه عامه در شكل دوم «تصويب اولی» 
 منطق

دائمه مطلقه با عرفيه عامه در شكل دوم

(يکي از ضروب منتج قياس مختلط در شکل دوم)

«قياس مختلط» قياسى است که صغرا و کبراى آن از قضاياى موجهه ترکيب يافته باشد. يکي از ضروب منتج قياس مختلط در شکل دوم عبارت است از: اختلاط قضيه دائمه مطلقه (صغرا) با عرفيه عامه (کبرا) .

بعضي از منطق‌دانان شيوه‌هاي استخراج نتايج قضاياي موجهه شکل دوم را در چهار قاعده منضبط کرده‌اند:

1. قاعده اول: اگر يکي از دو مقدمه قياس، ضروريه يا دائمه باشد نتيجه، دائمه مطلقه خواهد بود.

2. قاعده دوم: هر گاه هيچ‌يک از دو مقدمه دائمه يا ضروريه نباشد اگر صغرا به قيد «لاضرورت» و «لادوام» مقيّد نباشد عين جهتي که در صغرا موجود است به نتيجه نقل مي‌شود.

3. قاعده سوم: اگر هيچ‌يک از دو مقدمه دائمه يا ضروريه نباشد و صغرا مرکب، يعني مقيّد به «لادوام» يا «لاضرورت» باشد، قيد، اسقاط و بقيه جهت از صغرا به نتيجه منتقل مي‌شود.

4. قاعده چهارم: اگر هيچ‌يک از دو مقدمه دائمه يا ضروريه نباشد و صغرا داراي هر گونه ضرورت غير دائمه، يعني ضرورت وصفيه يا وقتيه باشد، ضرورت، اسقاط و نتيجه به بقيه آن جهت موجَّه مي‌شود.

بنابراين، نتيجه حاصل از اختلاط قضيه دائمه مطلقه با عرفيه عامه، طبق قاعده اول، دائمه مطلقه خواهد بود؛ مثال: هر انساني دائماً حيوان است و هيچ سنگي هميشه تا وقتي فاقد شعور هست حيوان نيست؛ پس دائماً هيچ انساني سنگ نيست.