لیست دامنه ها

 61030
 دائمه مطلقه با عرفيه خاصه در شكل سوم «تصويب اولی» 
 منطق

دائمه مطلقه با عرفيه خاصه در شكل سوم

(يکي از ضروب منتج قياس مختلط در شکل سوم)

«قياس مختلط» قياسى است که صغرا و کبراى آن از قضاياى موجهه ترکيب يافته باشد. يکي از ضروب منتج قياس مختلط در شکل سوم عبارت است از: اختلاط قضيه موجهه دائمه مطلقه (صغرا) با عرفيه خاصه (کبرا) .

بر اساس يکي از قواعد تعيين جهت در نتايج شکل سوم، هر گاه کبرا يکي از وصفيات و با قيد لادوام باشد؛ يعني مشروطه خاصه و يا عرفيه خاصه باشد، جهتي که در عکس صغرا موجود است با قيد لادوام کبرا ترکيب مي‌يابد و مجموع آن به عنوان جهت در نتيجه قياس خواهد آمد؛ بنابراين نتيجه قياس مرکب از دائمه مطلقه با عرفيه خاصه، قضيه حينيه مطلقه لادائمه خواهد بود.

مثال: بعضي حيوان‌ها دائماً کاتب‌اند و هر حيوان دائماً تا وقتي ناطق است انسان است، نه هميشه؛ پس بعضي کاتب‌ها در حين ناطق‌بودن انسان‌اند، نه هميشه.