لیست دامنه ها

 61
 آب انگور «تصويب اولی» 
 فقه

آب انگور

(آب انگور: افشره انگور)

از آن در باب‌هاى طهارت، تجارت، رهن، اطعمه و اشربه، غصب و حدود بحث شده و احکامى وضعى و تکليفى بر آن مترتّب گشته است.

احکام وضعى: آب انگور پيش از جوشيدن و نيز پس از آن و بخار شدن

76

دو سوم آن، پاک است، ليکن در پاک بودن آن پس از جوشيدن و پيش از بخار شدن دو سوم آن و نيز پس از بخار شدن آن به غير آتش مانند آفتاب اختلاف است. 1 اگر آب انگور پس از جوشيدن سرکه شود، پاک است. 2

گرو گذاشتن آب انگور صحيح است، ليکن اگر شراب (--" شراب) شود، از رهن (--" رهن) خارج مى‌گردد. 3 اگر کسى آب انگور را غصب کند و در دست او شراب گردد، ضامن مثل (--" مثلى) يا قيمت (--" قيمى) آن است. 4

احکام تکليفى: به قول مشهور فروش آب انگور به کسى که فروشنده مى‌داند او شراب درست مى‌کند، مکروه است، اما در صورتى که فروشنده به اين قصد بفروشد و يا در متن عقد شرط شده باشد حرام است. 5 جواز خريد و فروش آب انگور بعد از جوشيدن و پيش از بخار شدن دو سوم آن، مورد اختلاف است. 6 نوشيدن آب انگور پيش از جوشيدن و نيز پس از بخار شدن دو سوم آن به وسيله آتش جايز 7 اما، پس از جوشيدن و پيش از بخار شدن دو سوم، حرام است. 8 جواز نوشيدن آب انگور پس از بخار شدن دو سوم آن به غير آتش، مورد اختلاف است. 9 به قول مشهور حدّ (--" حدود) نوشيدن آب انگور جوشيده، حدّ شراب (هشتاد تازيانه) است. 10

1 - العروة الوثقى 1 134 - 139.

2 - جامع المقاصد 1 180.

3 - 5 61.

4 - 6 291.

5 - جواهر الکلام 22 30 - 31 و کتاب المکاسب (شيخ انصارى) 1 129.

6 - کتاب المکاسب (شيخ انصارى) 1 61.

7 - 9 - جواهر الکلام 6 13 - 20 و 36 376 و العروة الوثقى 1 69 و 136.

10 - مبانى تکملة المنهاج 1 271.


1-الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية؛ جلد 1 ؛صفحه 288
2-الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية؛ جلد 9 ؛صفحه 1973-المغنى و الشرح الكبيرعلى متن المقنع؛ جلد 10 ؛صفحه 299
4-الموسوعه الفقهيه الميسره؛ جلد 3 ؛صفحه 340
5-تحريرالوسيله؛ جلد 2 ؛صفحه 478
6-تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله؛ صفحه 347، 7-صفحه 515
8-توضيح المسائل؛ صفحه 15
9-توضيح المسائل؛ صفحه 22، 10-صفحه 24، 11-صفحه 27
12-جامع المدارك فى شرح المختصرالنافع؛ جلد 7 ؛صفحه 123
13-جامع المقاصد فى شرح القواعد؛ جلد 1 ؛صفحه 162
14-جواهرالكلام فى شرح الشرايع الاسلام؛ جلد 41 ؛صفحه 452
15-رياض المسائل؛ جلد 10 ؛صفحه 137، 16-صفحه 209
17-شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام؛ جلد 4 ؛صفحه 169
18-فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع)؛ صفحه 1(75 تا 76
19-فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع)؛ جلد 1 ؛صفحه 713
20-فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع)؛ جلد 1 ؛صفحه 75
21-قواعدالاحكام؛ جلد 3 ؛صفحه 550
22-كتاب السرائرالحاوى لتحريرالفتاوى؛ جلد 3 ؛صفحه 129
23-كتاب الفقه على المذاهب الاربعة؛ جلد 5 ؛صفحه 409
24-كتاب المكاسب؛ جلد 1 ؛صفحه 61
25-مبانى تكملة المنهاج؛ جلد 1 ؛صفحه 271
26-مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جلد 9 ؛صفحه 256
27-مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام؛ جلد 14 ؛صفحه 459