لیست دامنه ها

 50763
 حديث سابق و لاحق «تصويب اولی» 
 علوم حديث

حديث سابق و لاحق

حديث منقول توسط دو همشاگردى که بين وفات آن دو فاصله زياد باشد.

دانشمندان علوم حديث، حديث سابق و لاحق را حديثى مى‌دانند که دو راوى در تحمل و اخذ آن ازشيخ اشتراک داشته باشند که مرگ يکى از آن دو قبل از ديگرى باشد برخى نيز گفته که بين وفات دو راوى بايد فاصله زياد باشد.

مرحوم شهيد در اين باره مى‌نويسد:

بيشترين فاصله زمانى وفات اين دو راوى در زمان ما هشتاد و شش سال است زيرا استاد ما على بن عبد العالى ميسى و ناصر بن ابراهيم بويهى احسائى هر دو از ظهير الدين بن محمد بن حسام روايت مى‌کنند در بين وفات اين دو هشتاد و شش سال فاصله است زيرا ناصر بن بويهى در سال 852 و استاد ما على بن عبد العالى در سال 938 وفات کرده است.

يا مثلاً محمد بن شهاب زهرى و احمد بن اسماعيل سهمى هر دو از امام مالک روايت نقل مى‌کنند در حالى که زهرى در سال 124وفات کرده است و سهمى در سال 259 وفات کرده است، بنابر اين بين وفات اين دو 135 سال فاصله است.

فايده شناخت اين نوع حديث اين است که احتمال سقوط واسطه را در روايت متأخر از بين مى‌برد.

از اين واژه به خبر سابق و لاحق، روايت سابق و لاحق، سابق و لاحق و لاحق و سابق نيز تعبير مى‌شود.