لیست دامنه ها

 50726
 حديث حسن صحيح «تصويب اولی» 
 علوم حديث

حديث حسن صحيح

حديث حسن و پايين تر از حديث صحيح.

برخى از دانشمندان علوم حديث از جمله ترمذى در وصف برخى از روايات آورده‌اند « هذا حديث حسن صحيح ». برخى گفته‌اند مراد ترمذى اين است که اين حديث از حسن بالاتر و از صحيح پائين تر است.

ولى به اين عبارت اشکال شده است که چه گونه ممکن است بين اثبات قصور « حسن » و نفى قصور « صحيح » جمع کرد.

برخى جواب داده‌اند: مراد اين است که حديث داراى دو طريق است يک طريق وصف حسن را دارا است و طريق ديگر وصف صحيح را دارا مى‌باشد.

از اين توجيه جواب داده شده است: در جامع ترمذى احاديثى وجود دارد که يک طريق بيشتر ندرد با اين همه به « حسن صحيح » متصف شده‌اند.

روى هم رفته از اين اشکال پنج جواب داده شده است جهت پرهيز از اطاله از بيان آنها خود دارى مى‌شود.

از اين اصطلاح به خبر حسن صحيح، روايت حسن صحيح و حسن صحيح تعبير شده است.