لیست دامنه ها

 497
 آخرين سوره مكي «تصويب اولی» 
 علوم قرآني

آخرين سوره مكي

(آخرين سوره نازل شده در مکّه)

در باره آخرين سوره مکّي، سه قول نقل شده است: 1. سوره عنکبوت (به نقل از ابن‌عباس) ؛ 2. سوره مؤمنون (به نقل از ضحاک و عطاء) ؛ 3. سوره مطففين (به نقل از مجاهد) .

1-آخرين سوره مكي (اسباب النزول؛جلد 1؛صفحه 8)
2-اولين سوره مكي و آخرين سوره مكي (الاتقان في علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 96)
3-آخرين سوره مكي (البرهان فى علوم القرآن (با حاشيه)؛جلد 1 ؛صفحه 194)
4-ديدگاه دانشمندان علوم قرآني درباره آخرين سوره مكي (البرهان فى علوم القرآن (با حاشيه)؛جلد 1 ؛صفحه 194)
5-اختلاف نظر دانشمندان علوم قرآني درباره آخرين سوره مكي (دراسات قرآنيه؛جلد 1 ؛صفحه 57)