لیست دامنه ها

 496
 آخرين سوره مدني «تصويب اولی» 
 علوم قرآني

آخرين سوره مدني

(آخرين سوره نازل شده در مدينه)

آخرين سوره مدنى، همان آخرين سوره‌اى است که بر پيامبر (ص) نازل شد.

نيز ر.ک: آخرين سوره.