لیست دامنه ها

 495
 آخرين سوره «تصويب اولی» 
 علوم قرآني

آخرين سوره

(آخرين سوره نازل شده)

در باره آخرين سوره نازل شده، سه قول وجود دارد: 1. سوره نصر؛ 2. سوره برائت (توبه) ؛ 3. سوره مائده.

برخى گفته‌اند: سوره نصر که متضمن بشارت به پيروزى است، پيش از فتح مکه، و سوره برائت پس از فتح مکه نازل شده‌اند. بنابراين، سوره برائت، آخرين سوره است. وجه جمع ميان قول اول و دوم آن است که سوره نصر آخرين سوره‌اى است که به طور کامل نازل شده، و سوره برائت نيز به اعتبار آيات نخست آن آخرين سوره است؛ نه به اعتبار تمام اين سوره.

1-آخرين سوره (اسباب النزول؛جلد 1؛صفحه 8)
2-آخرين آيه و آخرين سوره (الاتقان في علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 101)
3-ديدگاه دانشمندان علوم قرآني درباره آخرين آيه و آخرين سوره (الاتقان في علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 101)
4-آخرين سوره (الاتقان في علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 103)
5-سوره مائده به عنوان آخرين سوره قرآن (البيان فى تفسيرالقرآن؛جلد 1؛صفحه 342)
6-حديث امام رضا عليه السلام درباره اولين سوره و آخرين سوره (پژوهشى در تاريخ قرآن كريم؛جلد 1؛صفحه 54)
7-آخرين سوره (تاريخ قرآن؛جلد 1؛صفحه 593)
8-آخرين سوره و سوره نصر (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 100)
9-آخرين سوره و سوره مائده (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 99)
10-آخرين سوره و سوره توبه (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 99)