لیست دامنه ها

 481
 آخر ما نُسِخ «تصويب اولی» 
 علوم قرآني

آخر ما نُسِخ

1. نماز، که تعداد آن از پنجاه به پنج تبديل شد؛ 2. تغيير قبله از بيت‌المقدس به کعبه با آيه 144 سوره بقره؛ 3و4. روزه روز عاشورا و سه روز از هر ماه، که به جاى آن‌ها روزه ماه رمضان واجب شد؛ 5. حکم زکات، که ابتدا اموال زائد بر مخارج اهل و عيال، صدقه و زکات محسوب مى‌شد؛ 6. اِعراض از مشرکان و درگذشتن از آن‌ها، که با آيه سيف: + (... وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً...) + (توبه 36) و سپس امر اختصاصى به قتال اهل کتاب (توبه 29) نسخ گرديد؛ 7. ميراث وَلاء، که با توريث ذوى‌الأرحام نسخ شد؛ 8. نسخ ميراث ذوى‌الأرحام به وصيت؛ 9. نسخ وصيت به آيه مواريث (نساء 11) ؛ 10. نسخ جواز حضور مشرکان در حرم به آيه 28 سوره توبه؛ 11. نسخ پيمان ميان رسول‌الله (ص) و مشرکان به آيه نخست سوره توبه.

(آخرين حکم شرعى منسوخ در اسلام)

مؤلف بصائر ذوي التمييز ضمن بحث نَسخ قرآن به بيان احکامى پرداخته‌ که ابتدا تشريع و سپس نسخ شده‌اند. احکام منسوخ به ترتيب زمانى بنا به نوشته وي به اين صورت است:

1. نماز، که تعداد آن از پنجاه به پنج تبديل شد؛ 2. تغيير قبله از بيت‌المقدس به کعبه با آيه 144 سوره بقره؛ 3و4. روزه روز عاشورا و سه روز از هر ماه، که به جاى آن‌ها روزه ماه رمضان واجب شد؛ 5. حکم زکات، که ابتدا اموال زائد بر مخارج اهل و عيال، صدقه و زکات محسوب مى‌شد؛ 6. اِعراض از مشرکان و درگذشتن از آن‌ها، که با آيه سيف: + (... وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً...) + (توبه 36) و سپس امر اختصاصى به قتال اهل کتاب (توبه 29) نسخ گرديد؛ 7. ميراث وَلاء، که با توريث ذوى‌الأرحام نسخ شد؛ 8. نسخ ميراث ذوى‌الأرحام به وصيت؛ 9. نسخ وصيت به آيه مواريث (نساء 11) ؛ 10. نسخ جواز حضور مشرکان در حرم به آيه 28 سوره توبه؛ 11. نسخ پيمان ميان رسول‌الله (ص) و مشرکان به آيه نخست سوره توبه.
بنابراين، آخرين منسوخ، همان پيمان ميان پيامبر (ص) و مشرکان است.

بنابراين، آخرين منسوخ، همان پيمان ميان پيامبر (ص) و مشرکان است.