لیست دامنه ها

 480
 آخر ما نزل «تصويب اولی» 
 علوم قرآني

آخر ما نزل

(آخرين آيه، سوره يا حکم نازل شده)

يکى از مباحثى که در آثار علوم قرآنى مطرح شده، بحث از تعيين آخرين بخش از قرآن است که بر رسول گرامى اسلام (ص) نازل شد. در اين مورد، گاهى از آخرين آيه، گاهى از آخرين سوره، و گاهى از آخرين حکم شرعى نازل شده سخن گفته شده است. آنچه در اين موارد از جانب دانشمندان علوم قرآنى و مفسران نقل شده بيانگر اختلاف زياد در مسأله است. منشأ اين اختلاف‌ها روايات و اقوالى است که از صحابه و تابعين نقل شده است. برخى سعى کرده‌اند وجه جمعى در هر مورد ارائه کنند. ذيل مدخل: «آخرين آيه مدني» و «آخرين سوره» توضيحات بيشترى ارائه شده است.

1-اختلاف نظر در آخر ما نزل (اعجاز القرآن؛جلد 1؛صفحه 293)
2-آخر ما نزل (البرهان فى علوم القرآن (با حاشيه)؛جلد 1 ؛صفحه 209)
3-ديدگاه دانشمندان علوم قرآني درباره آخر ما نزل (البرهان فى علوم القرآن (با حاشيه)؛جلد 1 ؛صفحه 209)
4-ديدگاه اهل سنت درباره آخر ما نزل (البرهان فى علوم القرآن (با حاشيه)؛جلد 1 ؛صفحه 209)
5-حديث امام جعفر صادق عليه السلام درباره اول ما نزل و آخر ما نزل (التمهيد فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 157)
6-آخر ما نزل (التمهيد فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 160)
7-حديث امام جعفر صادق عليه السلام درباره آخر ما نزل (التمهيد فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 160)
8-ديدگاه ابن عباس،عبد الله بن عباس ، 3 قبل ازهجرت- 68ق. درباره آخر ما نزل (التمهيد فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 160)
9-آخر ما نزل (التمهيد فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 161)
10-ديدگاه باقلاني ، محمد بن طيب ، 338 - 403ق. درباره آخر ما نزل (التمهيد فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 161)
11-ديدگاه ابن عباس،عبد الله بن عباس ، 3 قبل ازهجرت- 68ق. درباره آخر ما نزل (التمهيد فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 281)
12-اختلاف نظر در آخر ما نزل از آيات (الجامع لاحكام القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 60)
13-موارد آخر ما نزل (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 100)
14-آخر ما نزل و سوره نصر (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 100)
15-ديدگاه باقلاني ، محمد بن طيب ، 338 - 403ق. درباره آخر ما نزل (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 100)
16-آخر ما نزل و آيه اكمال دين (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 103)
17-آخر ما نزل (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 92)
18-فوايد آخر ما نزل (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 92)
19-ديدگاه دانشمندان علوم قرآني درباره آخر ما نزل (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 97)
20-آخر ما نزل و آيه ربا (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 97)
21-آخر ما نزل و آيه دَين (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 97)
22-آخر ما نزل (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 97)
23-ديدگاه زرقاني ، محمد عبد العظيم ، 1948- م. درباره آخر ما نزل (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 98)
24-آخر ما نزل و آيه كلاله صيفي (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 99)
25-آخر ما نزل و سوره مائده (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 99)
26-آخر ما نزل و سوره توبه (مناهل العرفان فى علوم القرآن؛جلد 1 ؛صفحه 99)