لیست دامنه ها

 439
 آثريت انفع «تصويب اولی» 
 منطق

آثريت انفع

(اولويت انتخاب شيء نافع‌تر)

يکى از مواضع اولى و آثر، آثريت انفع است؛ يعنى آنچه نافع‌تر و مفيدتر باشد برگزيده‌تر است؛ مانند صحت که مفيدتر از زيبايى است.