لیست دامنه ها

 436
 آثريت اكرم «تصويب اولی» 
 منطق

آثريت اكرم

(اولويت انتخاب شيء منتسب به موجود عالى‌تر)

يکى از مواضع اولى و آثر، آثريت اکرم است؛ يعنى آنچه براى شىء برتر و گرامى‌تر است گزيده‌تر از چيزى است که براى غير آن است؛ مثلاً چيزى که مخصوص خداى تعالى است، گزيده‌تر از آن چيزى است که مخصوص انسان است. اين مطلب به نحو کليت و اطلاق، ازقضاياى مشهوره است، اما به حسب واقع چنين نيست که هر چه موجود برتر دارد برتر باشد، زيرا از باب مثال، ريش در انسان هست، ولى به اندازه شجاعتى که در شير هست گزيده‌تر نيست، از اين رو اين شرط، لازم است که بايد آنچه موجود برتر دارد از آن لحاظ باشد که با آن برتر مى‌شود و همچنين است درجانب موجود پست‌تر.