لیست دامنه ها

 43567
 ثابتات «تصويب اولی» 
 فلسفه (عام)

ثابتات

1-ارتباط تصاحب متن با كشف ثابتات و متغيرات قرآن و روايات (وحي و افعال گفتاري؛جلد 1؛صفحه 307)