لیست دامنه ها

 43560
 ثابت «تصويب اولی» 
 فلسفه (عام)

ثابت

يكى از تقسيم‌هاى اوليه براى موجود، تقسيم آن به ثابت و متغير است و موجود ثابت، شامل واجب الوجود و مجردات تام است. (1)

موجود ثابت و غير متغير آن است كه بر يك حال باقى مانده و هيچ حركت نكند، مانند عقول. (2)

حكما مى‌گويند: موجود ثابت مى‌تواند علت براى متغيرى باشد كه تغيير، صفت ذاتى او است. (3)

موجود ثابت به اعتبارى شامل متغير هم مى‌شود، زيرا متغير در تغير خود ثابت است. (4)

وجود ثابت را كه هيچ گونه تغيير و تبديلى نمى‌پذيرد، بايد با برهان اثبات كرد، اما وجود تغيير را مى‌توان با علم حضورى به تغييرات نفسانى در خود بيابيم. (5)

بين موجودات ثابت، تقدم و تأخر نيست، زيرا معيت موجود ثابت را با امور ثابت، سرمدى گفته‌اند و در سرمد، تقدم و تأخر وجود ندارد، زيرا در آن‌ها تغيير نيست. (6)

1-فَرق بين موجود و ثابت (قواعد العقائد؛جلد 1؛صفحه 27)
2-ديدگاه معتزله درباره ثابت و منفي (قواعد العقائد؛جلد 1؛صفحه 28)
3-تعريف ثابت (قواعد المرام فى علم الكلام؛جلد 1؛صفحه 49)
4-ثابت (منتقى الاصول؛جلد 6 ؛صفحه 182)
5-تقسيم وجود و هدايت به ثابت و متغير (هدايت در قرآن؛جلد 1؛صفحه 21)