لیست دامنه ها

 435
 آثريت اكثر خيراً «تصويب اولی» 
 منطق

آثريت اكثر خيراً

(اولويت انتخاب شيء داراى خير بيشتر يا شرّ کمتر)

از جمله مواضع اولى و آثر، آثريت اکثر خيراً و آثريت اقل شرّاً است؛ يعنى از دو چيز داراى خير‌، آنکه خيرش بيشتر باشد بر ديگرى ترجيح دارد. همچنين از دو شيء داراي شر، آنکه شرّش کمتر باشد بر ديگرى مقدم است، اما در امورى که تفاوتشان پنهان است و دقت نظر مي‌طلبد بايد لوازمشان بررسى شود؛ يعنى چيزى برتر است که خير بيشتر و برتر لازم داشته باشد. همچنين از ميان دو چيزى که خير مساوى دارند چيزى برتر است که لازمه‌اش شر کمتر است.

موضع ديگر اين است که آنچه دربردارنده چندين خير است از آنچه واجد يک يا بخشى از اين خيرهاست بهتر است، ولى اگر خير کمتر، داخل در اکثر نباشد، چه بسا که خير کمتر - اگرچه شرّى هم همراه داشته باشد - بهتر از خيرهاى زياد باشد؛ مثلاً حکمت، با وجود زحمتى که براى به‌دست آوردنش هست، بهتر از مجموع غنى، صحت، جمال و قوّت است.