لیست دامنه ها

 432
 آثريت اقدم «تصويب اولی» 
 منطق

آثريت اقدم

(اولويت انتخاب شيء متقدم)

يکى از مواضع اولى و آثر، آثريت اقدم است؛ يعنى از بين اشيا آنکه مقدم‌تر است بهتر است؛ مثل صحت که از قوّت بهتر است، زيرا صحت بايد در اَخلاط اُولى و مزاج‌ها باشد، در حالى که قوّت بعد از آن است.