لیست دامنه ها

 431
 آثريت اغني «تصويب اولی» 
 منطق

آثريت اغني

(اولويت انتخاب شيء داراى غناى بيشتر)

يکي از مواضع اولى و آثر، آثريت اغني است؛ يعني از بين دوچيزى که به انسان غنا و بى‌نيازى مى‌بخشند؛ مانند تجارت وتوانگرى، يکى ازآن‌دو که در برطرف‌کردن نياز انسان مؤثرتر است در گزينش وپذيرش بر ديگرى مقدم است.