لیست دامنه ها

 43
 آب «تصويب اولی» 
 فقه
 بج:
 اع:
 اخ:
(به لحاظ: آلودگي)
آب آجن «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: اباحه وغصب)
آب غصبي «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: اطلاق)
آب مضاف «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: طهارت ونجاست)
آب پاك «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: كميت)
آب كثير «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: مجرا)
آب راكد «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: مظروف)
آب ظرف طلا «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: مكان)
آب برهوت «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: ملكيت)
آب عمومي «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: منشأ)
آب برف «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: نوع)
آب تلخ «تصويب اولی»
♦ (به لحاظ: نوع طهارت)
آب غسل «تصويب اولی»
 او:

آب

(آنچه آب ناميده شود، هر چند به طور مَجاز)

افزودن بخش دوم شناسه بدين جهت است که اطلاق آب بر مثل آب مضاف (--" آب مضاف) به نحو مجاز است. از آب، در باب‌هاى طهارت، اطعمه و اشربه و احياء موات از جهات گوناگون سخن رفته است. احکام آن افزون بر باب‌هاى ياد شده به مناسبت در باب‌هاى صلات، خمس، انفال، صوم، حج، جهاد، تجارت، مزارعه و صيد و ذباحه نيز آمده است.

آب به مطلق (--" آب مطلق) و مضاف، مشکوک (--" آب مشکوک) و غير مشکوک، مشتبه (--" آب مشتبه) و غير مشتبه و مستعمل (--" آب مستعمل) و غير مستعمل، کثير (--" آب کثير) و قليل (--" آب قليل) تقسيم مى‌شود. 1 در اين جا به احکام کلّى آن اشاره مى‌شود.

طهارت و نجاست: آب، پاک و پاک کننده هر چيز نجسى است که قابل پاک شدن است، و نيز بر طرف کننده حدث (--" حدث) مى‌باشد. 2 آب قليل به محض ملاقات نجس به قول مشهور و آب کثير با تغيير رنگ، بو يا مزه آن به وسيله نجاست، نجس مى‌شود 3 (--" آب نجس) .

عبادات: وضو و غسل جز با آب صحيح نيست. 4 ادرار کردن در آب، مکروه است. 5 نماز گزاردن در گذرگاه آب 6 و


74

نيز آب بستن به منطقه دشمن در حال جهاد کراهت دارد. 7 به قول مشهور، روزه با فرو بردن سر در آب باطل مى‌شود و اين کار در روزه واجب معيّن 8 و نيز قضاى روزه ماه رمضان در بعد از ظهر، حرام نيز مى‌باشد. 9

تملّک: آب موجود در زمين مباح (--" مباحات اصلى) از مشترکات (--" مشترکات) است که با حيازت (--" حيازت) قابل تملّک است. همچنين به قول مشهور، کندن چاه در زمين مباح به قصد تملّک يا در ملک خود، سبب تملّک يا در ملک خود، سبب تملّک آب آن است. 10 آب‌هاى مباح مانند چشمه و باران که در جوى‌هاى شخصى جمع مى‌شود، به قول مشهور از آنِ مالک آن است. 11

خريد و فروش: فروختن آب با پيمانه، وزن يا مشاهده در صورت محصور بودن، مانند آب حوض جايز است. 12 ليکن در صحّت خريد و فروش مثل آب چاه که داراى جوشش است و دائم آب تازه با آب قبلى مخلوط مى‌شود اختلاف مى‌باشد (--" آب چاه) . در آب، ربا (--" ربا) نيست. 13

نوشيدن: نوشيدن آب داراى آدابى همچون گفتن بسم الله، نشسته نوشيدن در شب و ايستاده در روز مى‌باشد 14 (--" نوشيدن) .

مزارعه: از شرايط صحّت عقد مزارعه (--" مزارعه) ، قابليت زمين براى بهره بردارى به دليل داشتن آب است. 15

حيوان: دادن آب به حيوان پيش از ذبح آن، مستحب است. 16 عرضه آب بر حيوان هنگام رسيدن به آب از حقوق چارپا بر صاحبش شمرده شده است. 17

1 - العروة الوثقى 1 26 - 54.

2 - 26.

3 - الروضة البهية 1 251 و 258 و العروة الوثقى 1 30 و 34.
4- تحرير الوسيلة 1 101 - 103.
5 - جواهر الکلام 2 68.
6 - 8 344.

7 - 21 - 66.

8 - 16 227 - 229 و مستمسک العروة 8 262.
9 - جواهر الکلام 17 52.
10 - 38 116 - 121.

11 - 126.

12 - 38 120.
13 - 23 361.
14 - 36 505 - 508.
15 - 27 20.
16 - 36 133.

17 - العروة الوثقى 2 / 415.


1-الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة؛ جلد 1 ؛صفحه 171
2-الخمس؛ صفحه 712
3-الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية؛ جلد 1 ؛صفحه 312
4-الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية؛ جلد 7 ؛صفحه 170
5-الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية؛ جلد 7 ؛صفحه 1846-الفقه؛ جلد 80 ؛صفحه 289
7-المهذب البارع؛ جلد 1 ؛صفحه 567
8-تحريرالوسيله؛ جلد 2 ؛صفحه 216
9-جامع المقاصد فى شرح القواعد؛ جلد 1 ؛صفحه 108
10-جواهرالكلام فى شرح الشرايع الاسلام؛ جلد 1 ؛صفحه 61
11-جواهرالكلام فى شرح الشرايع الاسلام؛ جلد 38 ؛صفحه 116
12-سلسلة الينابيع الفقهية؛ جلد 5 ؛صفحه 323
13-فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع)؛ جلد 1 ؛صفحه 73
14-فرهنگ معارف اسلامى؛ جلد 4 ؛صفحه 416
15-قواعدالاحكام؛ جلد 1 ؛صفحه 182
16-كتاب السرائرالحاوى لتحريرالفتاوى؛ جلد 1 ؛صفحه 483
17-كشف الرموز فى شرح المختصر النافع؛ جلد 1 ؛صفحه 44
18-مبسوط در ترمينولوژى حقوق؛ جلد 1 ؛صفحه 1
19-مجمع الفائدة و البرهان؛ جلد 1 ؛صفحه 362
20-مستمسك العروة الوثقى؛ جلد 2 ؛صفحه 3
21-مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة؛ جلد 14 ؛صفحه 561
22-مهذب الاحكام؛ جلد 2 ؛صفحه 5
23-مهذب الاحكام؛ جلد 23 ؛صفحه 255
24-مهذب الاحكام؛ جلد 23 ؛صفحه 282
1-آيه 023 فرقان درباره آب (آيينه حقايق نما (در اسرار عبادات و اخلاق)؛جلد 1؛صفحه 27)
2-عذاب قطران به سبب منع آب از امام حسين عليه السلام (احقاق الحق و ازهاق الباطل؛جلد 11 ؛صفحه 527)
3-آيه 030 انبياء درباره اهميت آب (الاخلاق؛جلد 1؛صفحه 44)
4-اقسام آب (الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد؛جلد 1؛صفحه 252)
5-غُلُوّ درباره نزول آب براي حذيفة بن قتادة مرعشي ،-207ق. (الغدير؛جلد 11 ؛صفحه 126)
6-نقد اولاد رسول الله(ص) آب رود نيل با دعا ي بكرى صديقى ، محمّد بن محمّد ،930-994ق. (الغدير؛جلد 11 ؛صفحه 193)
7-فرستادن آب براي عثمان بن عفان،47قبل ازهجرت-35ق. در زمان محاصره توسط امام علي عليه السلام (الغدير؛جلد 9 ؛صفحه 240)
8-اقسام آب (القواعد و الفوائد؛جلد 2 ؛صفحه 36)
9-آب از مطهرات در آيات قرآن (المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؛جلد 1 ؛صفحه 286)
10-حديث حضرت محمد صلي الله عليه و آله درباره آب از مطهرات (المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؛جلد 1 ؛صفحه 286)
11-روايات تفسيري حضرت محمد صلي الله عليه و آله درباره فضيلت استنجا با آب و آب در آيه 108 توبه (المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؛جلد 1 ؛صفحه 294)
12-ازاله نجاست با آب در آيه 048 فرقان (المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؛جلد 1 ؛صفحه 307)
13-حديث حضرت محمد صلي الله عليه و آله درباره شباهت مؤمنان به آب (المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؛جلد 1 ؛صفحه 308)
14-آداب آشاميدن آب (المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؛جلد 2 ؛صفحه 335)
15-شستن صورت با آب گُل در صبح در حديث حضرت محمد صلي الله عليه و آله (المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؛جلد 2 ؛صفحه 356)
16-تمثيل تقوا به آب (بحرالمعارف؛جلد 2؛صفحه 53)
17-شعر درباره رابطه ماهي با آب (بيست گفتار؛جلد 1؛صفحه 364)
18-شبهه وهابيت درباره تهيه آب به وسيله امام حسين عليه السلام (پاسخ جوان شيعى به پرسش هاى وهابيان؛جلد 1؛صفحه 178)
19-احاديث اهل سنت در آيه 174 بقره درباره مفاسد سوگند دروغ در معامله ( اعم ) و اسراف در آب (ترجمه بحار الانوار(جلد پانزده) اخلاق اسلامي؛جلد 1؛صفحه 148)
20-حديث در آيه 174 بقره به مفاسد سوگند دروغ در معامله ( اعم ) و اسراف در آب (ترجمه بحار الانوار(جلد پانزده) اخلاق اسلامي؛جلد 1؛صفحه 148)
21-حديث امام جعفر صادق عليه السلام درباره دختران و پسران و طعم آب (ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مباني اخلاق‏ از طريق آيات و روايات؛جلد 2 ؛صفحه 184)
22-رنگ آب (حقائق المعرفة في علم الکلام؛جلد 1؛صفحه 133)
23-حديث درباره آب و آب زمزم و آب برهوت و آب باران (حلية المتقين؛جلد 1؛صفحه 110)
24-حديث درباره ضرورت نگهداري آب و غذا در ظروف در بسته (حلية المتقين؛جلد 1؛صفحه 466)
25-آيه 048 فرقان درباره بركت بادها و آب (راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء)؛جلد 1 ؛صفحه 491)
26-حديث حضرت محمد صلي الله عليه و آله درباره تشبيه مؤمنان به آب (راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء)؛جلد 1 ؛صفحه 492)
27-اسباب خدا شناسي و شكر نعمت آب (كشف المحجة لثمرة المهجة؛جلد 1؛صفحه 94)
28-تمثيل گناه به شنا در مخالف مسير حركت آب (مراحل اخلاق در قرآن؛جلد 1؛صفحه 345)
29-حديث درباره فوايد آب (مكارم الاخلاق؛جلد 1؛صفحه 155)
30-گفت وگو ي عبد الله بن عباس با معاوية بن ابي سفيان درباره آب (مواقف الشيعة؛جلد 1 ؛صفحه 171)
31-بحث صعصعة بن صوحان عبدي ، -56ق. با معاوية بن ابي سفيان ، خليفه اموي ، 20قبل ازهجرت-60ق. درباره آب (مواقف الشيعة؛جلد 2 ؛صفحه 153)
32-معاوية بن ابي سفيان ، خليفه اموي ، 20قبل ازهجرت-60ق. و استيلا به آب در جنگ صفين ، 37 ق (مواقف الشيعة؛جلد 2 ؛صفحه 218)
33-اعتراض معري بن اقبل همداني ، قرن1ق. به معاوية بن ابي سفيان ، خليفه اموي ، 20قبل ازهجرت-60ق. درباره آب (مواقف الشيعة؛جلد 2 ؛صفحه 219)