لیست دامنه ها

 429
 آثريت اشرف «تصويب اولی» 
 منطق

آثريت اشرف

(اولويت انتخاب شيء شريف‌تر)

يکى از مواضع اولى و آثر، آثريت اشرف است؛ يعنى آنچه در مقايسه با چيز ديگر شريف‌تر است، برگزيده‌تر است، هر چند طرف ديگر نيز شريف باشد؛ مثل برترى فلسفه بر موسيقى.