لیست دامنه ها

 428
 آثريت اسرع غايتاً «تصويب اولی» 
 منطق

آثريت اسرع غايتاً

(اولويت انتخاب شيء سريع‌الوصول به هدف)

يکى از مواضع اولى و آثر، آثريت اسرع غايتاً است؛ يعنى چيزى که به غايت و هدف مورد نظر از آن‌چيز، سريع‌تر و زودتر رسيده مى‌شود، آثر و برگزيده‌تر است، از اين رو اکثر مردم، منافع دنيوى را بر منافع اخروى ترجيح مى‌دهند و مى‌گويند: «نقد، بهتر از نسيه است».