لیست دامنه ها

 427
 آثريت ادوم «تصويب اولی» 
 منطق

آثريت ادوم

(اولويت انتخاب شيء بادوام‌تر)

يکى از مواضع اولى و آثر، آثريت ادوم است؛ يعنى هر چه بادوام‌تر باشد برگزيده‌تر است و آن، يا به طولانى‌بودن زمان شىء است و يا به کثرت ثبات آن. طبق اين موضع اگر دو شىء در نوع، متساوى بودند در اين صورت، هر کدام که از لحاظ زمان، پاينده‌تر و از لحاظ ثبات، کثرت داشت آن آثر است. فرق بين پاينده‌تر و کثرت از لحاظ ثبات، اين است که گاهى دو شيء، عمر زمانى مساوي دارند؛ ولى يکى در طول اين مدت از لحاظ شدت و ضعف متغير است و ديگرى از اين لحاظ ثبات دارد.

اين موضع، مشهور است، اما صحت آن در همه موارد قابل قبول نيست.