لیست دامنه ها

 426
 آثر «تصويب اولی» 
 منطق

آثر

(اولويت‌داشتن چيزي)

يکى از الفاظ به کار رفته در باب مواضع اولى و آثر، لفظ آثر است؛ يعنى برگزيده‌تر و چيزي که انتخابش بهتر است. لفظهاي متداول در اين باب عبارت‌اند از: آثر، افضل، اولى، اکثر، ازيد، اشد، اشرف، اقدم وجارى مجراى اين الفاظ و مقابلات هر يک.

معانى بيشتر اين الفاظ، ظاهر است وآنچه اهميت دارد تفسير آثر، افضل و اولى است که مدار اين مباحث بر آن ‌قرار دارد. آثر يعنى برگزيده‌تر وآنچه براى انتخاب اولويت دارد که به ظاهر، خاص خلقيات است، اما به حسب تحقيق و بررسى به نظر مى‌رسد به اولى و ازيد متعلق باشد؛ پس به غير خلقيات نيز سرايت مى‌کند. اين تذکر لازم است که ميان آثر و افضل تفاوت وجود دارد، زيرا هميشه علم از لباس فاضل‌تر است، اما براى برهنه، گاهى جامه، آثر و اولى است (1).

نيز ر.ک: افضل و اولي.