لیست دامنه ها

 42
 آئينه وند ، صادق ، 1330 -1394 «تصويب اولی» 
 اعلام

آئينه وند ، صادق ، 1330 -1394

کتر صادق آئ?نه‌وند، درگذشت زندگ? نامه و سوابق

تار?خ انتشار: جمعه 18 ارديبهشت 1394 ساعت 08: 12

صادق آ?نه‌وند رئ?س پژوهشگاه علوم انسان? و مطالعات فرهنگ? درگذشت.

دکتر صادق آئ?نه‌وند، درگذشت زندگ? نامه و سوابق

به گزارش جهان به نقل از تسن?م، دکتر صادق آئ?نه‌وند به دل?ل ابتلا به ب?مار? نارسا?? خون? به ب?مارستان منتقل شده و در ب?مارستان لاله تحت مراقبت‌ها? و?ژه پزشک? قرار داشت.

دکتر صادق آئ?نه‌وند دانش‌آموخته دکترا? تار?خ اسلام از دانشگاه القد?س ?وسف لبنان، استاد دانشگاه ترب?ت مدرس و ر??س پژوهشگاه علوم انسان? و مطالعات فرهنگ? بود. از او حدود 100 مقاله و 33 ترجمه و تال?ف به ?ادگار مانده است.

آ??نه‌وند در 16 د? 1392، چند ماه پس از آغاز کار دولت حسن روحان?، ط? حکم? به عنوان ر??س پژوهشگاه علوم انسان? و مطالعات فرهنگ? منصوب شده بود.

دکتر آئ?نه‌وند همچن?ن به عنوان عضو ه?ئت علم? نمونه کشور?، چهره فره?خته استان همدان و چهره ماندگار در سال 1385 انتخاب شده بود. دکتر صادق آ??نه وند، چهره ماندگار تار?خ و استاد دانشگاه در رشته تار?خ اسلام که ر?است پژوهشگاه علوم انسان? را برعهده داشت، به دل?ل ب?مار? عصر روز (پنجشنبه) دعوت حق را لب?ک گفت.

غلامعل? حدادعادل نما?نده مردم تهران در مجلس شورا? اسلام? و ر??س شورا? تحول و ارتقاء علوم انسان? در پ?ام? درگذشت صادق آ??نه وند را تسل?ت گفت که متن آن به شرح ز?ر است: درگذشت استاد ارجمند جناب آقا? دکتر صادق آ??نه وند را به بازماندگان، دوستان، همکاران و دانشجو?ان ا?شان تسل?ت م? گو?د و برا? آن مرحوم طلب علو درجات م? کند. خدمات آن شادروان در سال ها? اخ?ر به عنوان عضو شورا? تحول و ارتقاء علوم انسان? در شورا? عال? انقلاب فرهنگ? و ر??س کارگروه رشته تار?خ ا?ن شورا فراموش نخواهد شد و آثار، فکر و قلم ا?شان راهگشا? اهل تحق?ق خواهد بود.

زندگ? نامه و سوابق علم? مرحوم صادق آئ?نه وند را بروا?ت خود آن مرحوم در ذ?ل م? خوان?د:

گرا?ش: تار?خ اسلام

رتبه علم?: استاد

دکتر?: تار?خ اسلام - دانشگاه القد?س ?وسف لبنان

کارشناس? ارشد: زبان و ادب?ات ادب?ات عرب? - دانشگاه تهران

کارشناس?: زبان و ادب?ات ادب?ات عرب? - دانشگاه تهران

تار?خچه تدر?س، سوابق پژوهش?، دانشجو?ان و سوابق اجرا??

الف - مقالات علم?: 96مقاله

ب - کتاب‌ها: [ تال?ف، ترجمه، مجموعه‌ها ] 33 کتاب

ج - راهنما?? پا?ان نامه: [ دکتر?، کارشناس? ارشد ] دکتر? 25 عدد، کارشناس? ارشد 75 عدد

د - مد?ر?ت و سردب?ر? و عضو?ت در ه?ئت تحر?ر?ه مجلاتِ علم?:

1- مد?ر مسؤول مجلة العلوم الإنسان?ة / Humanities [ به دو زبان عرب? و انگل?س? ]

2 - سر دب?ر مجله آفاق الحضارة الإسلام?ة [ به عرب? ]

3 - عضو ه?ئت تحر?ر?ه 1- مجله مدرس 2- مجله مقالات و بررس?‌ها 3 - مجله العلوم الإنسان?ه و 7 مجله د?گر.

ه - کسب عناو?ن علم?: 1 - ه?ئت علم? نمونه کشور? وزارت علوم 73 - 1372

2 - فره?خته استان همدان 1384

3 - چهره ماندگار 1385

4- پ?ش کسوت علوم انسان? ا?ران جشنواره ? فاراب? 1390

5 - استاد برجسته ? بن?اد مل? نخبگان کشور 1390

و - دب?ر?ِ سم?نار ها?ِ علم?: دب?ر سم?نار ب?ن الملل? تش?ع و خاور شناسان سال 1387 قم

ز- سخنران? ها?ِ علم? در دانشگاه‌ها و مراکز تحق?قات? و علم?: 100 سخنران?

ح - مصاحبه ها?ِ علم? در مجلات، روزنامه و رسانه ها?ِ شن?دار?: 120 مصاحبه

ط - انجمن ها?ِ علم?: 1- رئ?س انجمن ا?ران? تار?خ 2- عضو ه?ئت مد?ره انجمن ا?ران? تار?خِ اسلام 3- عضو ه?ئت مد?ره انجمن ا?ران? مطالعات زنان

4- عضو ه?ئت مد?ره ? انجمن ا?ران? تحول علوم انسان?

? - دارا?ِ اجازاتِ روا?ت حد?ث و تار?خ از عالمان، محدّثان و مورخان برجسته ? داخل کشور و جهان اسلام

[ دروس تدر?س شده ]

- امو?ان و عباس?ان [ دکتر? ]

- جز?ره العرب پ?ش از اسلام [ دکتر? ]

- مِلَل و دِخَل و تأث?ر آن در تحولات اجتماع? [ دکتر? ]

- تار?خ فرهنگ و تمدن ش?عه [ دکتر? ]

- تار?خ صدر اسلام [ دکتر? ]

- شناخت و نقد منابع تار?خ اسلام [ دکتر? ]

فهرست کامل کتاب‌ها:

الف: تأل?ف [ فارس? ]

1- علم تار?خ در گسترة تمدن اسلام?، پژوهشگاه علوم انسان? و مطالعات فرهنگ? 1387

2- ادب?ّاتِ س?اس? تش?ع، نشر علم، 1387

3- سلسلة ق?ام ها?ِ ش?عه 1و2، نشر علم، 1387

4- د?ن و فلسفه از نگاه ابن رشد، نشر ن?، 1385

5- س?رة نبو? و س?ره نگاران، نشر خانة کتاب، 1388

6- روشمند?، پژوهش و پژوهشگردر تمدّنِ اسلام?، 1387

7- اطلس تار?خِ اسلام، انتشاراتِ مدرسه، 1377

8- تار?خ ِ س?اس? اسلام، نشر مرکز فرهنگ? علامه طباطبا??، 1359

9- تار?خ ِ زنان صدر اسلام، نشر جهاد دانشگاه? دانشگاه الزهرا، 1361

10- تار?خ اسلام، ز?ر نظر، با همکار? چند تن از پژوهشگران، نشر معارف قم، 1383

11- علم تار?خ در اسلام، وزارت ارشاد اسلام?، 1364

12- چهار مقال در مقام زن، نشرانجمن ا?ران? مطالعات زنان، 1386

13- تار?خ در اسلام با همکار? جلال الد?ن فارس?، نشر وزارت آموزش و پرورش، 1361

14- تار?خ نگار?ِ مورخان معاصر عرب، مکتب‌ها و گرا?ش‌ها، انجمن ا?ران? تار?خ پژوهان قم، 1382

15- زن در اسلام، انجمن زنان پژوهشگر تار?خ، 1379

ب - تأل?ف [ عرب? ]

16- الأدب الس?اس? الملتزم، با همکار? دکتر حسن عباس نصرالله، ب?روت، دارالتعارف، 1366

17- الأدب الس?اس? ف? الإسلام، انتشارات سمت، 1367

18- رسائل النب? والوص?، نشر دانشگاه ترب?ت مدرس 1380

19- من أدب التش?ع بخوارزم، انتشارات روز نامه اطلاعات، 1368

ج - تأل?ف، مجموعه مقالات

21- پژوهش ها?? در تار?خ و ادب، انتشارات روز نامة اطّلاعات، 1372

22- تار?خ اسلام، مجموعة مقالات، نشر معارف قم، 1382

د - ترجمه:

23- نهضتِ ترجمه درشرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجر?، تأل?ف دکتر رش?د جم?ل?، انتشارات سازمان سمت، 1385.

24- خاندانِ وح? در احاد?ثِ اهل سنّت، تأل?ف، دکتر عبدالمعط? ام?ن قلعج?، انتشارات ام?ر کب?ر 1362.

25- شک و شناخت، ترجمة المنقدمن الضلال، تأل?ف، ابو حامد غزّال?، انتشارات ام?رکب?ر، 1360

26- فاطمه بنت اسد، تأل?ف، عل? محمد عل? دُخَ?َّل، انتشارات ام?ر کب?ر، 1361

27- اُمّ کلثوم، تأل?ف، عل? محمد عل? دُخَ?َّل، انتشارات ام?ر کب?ر، 1361

28- فاطمه دختر امام حس?ن (ع) تأل?ف، عل? محمد عل? دخُ?َّل، انتشارات ام?ر کب?ر، 1361

29- ق?ام ام?رعبدالقادرالجزا?ر?، تأل?ف، محمد کامل حسن المحام?، دفتر نشرفرهنگ اسلام?، 1359

30- نقش و رسالتِ مسلمان در ثلثِ آخر قرنِ ب?ستم، تأل?ف، مهندس مالک بن نب?، مؤسسه انجام کتاب، 1359.

31- حجر بن عد? انقلاب? شه?د، تأل?ف، محمد فوز?، مؤسسة انجام کتاب، 1359.

32- مشکاة الأنوار، تأل?ف ابو حامد غزّال?، انتشارات ام?ر کب?ر، 1364.

33- فرهنگ اصطلاحاتِ س?اس?، تأل?ف، جمال برکات، با همکار? دکتر ف?روز حر?ر چ?، نشر رجاء، 1368.

34- مالک بن نب?، اند?شمند مُصلح، تأل?ف، دکتر اسعد سَحْمَران?، دفتر نشر فرهنگِ اسلام?، 1369.

35- نخبگان ِ حام?ِ ولا?ت، تأل?ف عبّاس بن بَکّار ضَبّ?، ز?ر نظر، مترجم، دکتر زهرا رف?ع? راد، سازمان تحق?قات خود کفا?? بس?ج، 1376.

فهرستِ کامل مقاله‌ها:

الف - فارس?:

1- توص?فِ قاعد? گر? در ب?نش تار?خ?ِ ش?خ مف?د / آ?نة پژوهش سال سوم، ‌ شماره پنجم و ششم 72 - 1371

2- روشمند? و شرا?طِ تحق?ق در تار?خ و خلأها?ِ موجود در تدو?نِ تار?خ اسلام / معرفت شماره 13 سال 1373.

3- قدرت و م?زان دخالت دولت در امور اقتصاد? مردم / مجلّة علوم انسان? دانشگاه الزهرا، سال اول شماره، 1، 1368

4- مقام حافظ در م?انِ پژوهندگانِ عرب / سف?نة حافظ مجله دانشکدة ادب?ات وعلوم انسان? تهران، 1367.

5- پژوهشِ زنان / فصلنامه مرکز مطالعات و تحق?قاتِ زنان دانشگاه تهران، شماره پ?اپ? 13، سال 1384.

6- زن و تار?خ / مجلّة مطالعات زنان، شماره 1، سال 1386.

7- سوک نامه ها?ِ ماندگار ادبِ اسلام? / امام، فرهنگ و هنر، سال 1369.

8- در آغوشِ وح?ِ طب?عت / چشمه‌ها و چشم‌ها، به کوشش مهد? فرودگاه?، سال 1386.

9- نگاه اسلام به زن، نگاه? کر?مانه واز سرِ حکمت / زنان وگفت‌و‌گو? تمدن‌ها [ خلاصه مقالات ] سال 1379.

10- مکتبِ تار?خ نگار?ِ طبر? / ?ادنامه طبر?، سال 1369.

11- حوزه ونقشِ با?ستة آن در تمدّنِ اسلام? / پژوهش حوزه شماره، 15 سال 1382.

12- مبان?ِ مشروع?تِ خلافتِ فاطم?ان مصر / صادق آئ?نه وند با همکار? دکترفاطمه جان احمد?، مجله علوم انسان? دانشگاه الزهراء (س) شماره 51، سال 1383.

13- مع?ارِ مشروع?تِ خلافت در چالشِ حسن?ان با دولتِ عبّاس? / صادق آئ?نه وند با همکار? دکتر محمد حسن اله? زاده، مجلة علوم انسان? دانشگاه الزهراء، شماره 53، سال 1384.

14- آشنا?? با مرکز أبحاث الحج (مکّه مکرّمه) مجلّه م?قات حج، شماره 27، سال 1378.

15- جا?گاه موال? در کوفه و انگ?زه آن‌ها در ق?ام مختار/ صادق آئ?نه وند با همکار? مجتب? گراوند، مجلّة تار?خ پژوه? دانشجو?ان دانشگاه فردوس? مشهد، شماره 31 - 30، سال 1386.

16- ماجرا?ِ مالکِ بن نو?ره / صادق آئ?نه وند با همکار? منصور ح?در?، مجلّة تار?خ پژوه?، دانشجو?ان دانشگاه فردوس? مشهد شماره 33-32، سال 1386.

17- س?رة ام?ر مؤمنان، عل? عل?ه السّلام / صادق آئ?نه وند، مجلّة فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسان?، شماره 1-4، سال 1379.

18- ش?وه نگرش و نگارشِ تار?خ در اسلام / صادق آئ?نه وند، فرزانة ناشناخته، ?ادنامه علّامه م?رزا ابوالحسن شعران?، مؤسسه بوستان کتاب قم، سال 1382.

19- ساختارِ س?اس? اجتماع? کوفه در دورة خلفا?ِ راشد?ن و امو?ان / صادق آئ?نه وند با همکار? مجتب? گراوند، فصلنامه علم? - پژوهش? تار?خ، دانشگاه آزاد اسلام? واحد محلّات شماره 6، سال 1386.

20- عصر و نسل از نگاه تار?خ / صادق آئ?نه وند، فصلنامة مطالعات تار?خ اسلام، شماره اول، سال 1388.

21- پ?ش درآمد? برشناختِ سبک ادب? ابوالعلاء معرّ? /صادق آئ?نه وند با همکار? جواد داماد?، فصلنامه مدرّس دانشگاه ترب?ت مدرس شماره 9، سال 1377.

22- ا?ران شناس? وشعوب? گر? / صادق آئ?نه وند، ک?هان اند?شه، شماره 31، سال 1369.

23- زنانِ مجتهد و مجاهد در عصر امام عل? عل?ه السلام / صادق آئ?نه وند، مجموعة مقالات و سخنران? ها?ِ اول?ن کنگرة بزرگداشتِ بانو?ِ مجتهده ام?ن، مرکز مطالعات و تحق?قاتِ فرهنگ? وزارت ارشاد، سال 1372

24- موقع?تِ س?اس?ِ ر? از ورودِ اسلام تا حکومتِ مختاربن اب? عب?د ثقف? برکوفه / صادق

آئ?نه وند، ?ادنامة حجه الاسلام والمسلم?ن فلسف?، مرکز انتشارات دفتر تبل?غات اسلام? حوزة علم?ه قم، سال 1378.

25- معنا شناس? أسماء الحسن? / صادق آئ?نه وند با همکار? دکتر شهر?ار ن?از?، مجلّه دانشکده ادب?ات وعلوم انسان?، سال 1379.

26- نقد وبررس?ِ تطب?ق? منابع اسلام? وغرب? دربابِ کت?به ها?ِ اردش?ر بابکان/ صادق آئ?نه وند با همکار? دکتر س?ّد اصغر محمود آباد?، مجلّه پژوهش? دانشگاه اصفهان شماره 11 (1و2) ، سال 1379.

27- کم?ت بن ز?د اسد? شاعر س?تهندة ش?ع? / صادق آئ?نه وند، کلمه، نشر?ة واحد مطالعات و تحق?قاتِ فرهنگ? و تار?خ?، شماره 1، سال 1360.

28- بازد?د از رابطة العالم الإسلام? / صادق آئ?نه وند، مجلّة م?قات حج، شماره 28، سال 1378

29- تار?خ از نگاه استاد شه?د? / صادق آئ?نه وند، فصلنامة نهج البلاغه، شمارة 23 و24، سال 1387.

30- تار?خ صدر اسلام درپ?شد?د امام (ره) / صادق آئ?نه وند، ?ادنامه سالگرد امام خم?ن? (ره)

، مجلّه حضور.

31- وضع?تِ س?اس? عصر امام کاظم (ع) / صادق آئ?نه وند، مجموعة مقالات کنگرة جهان? امام رضا (ع) ، مشهد.

32- اند?شه ها?ِ تار?خ? مالک بن نب? / صادق آئ?نه وند، مجلّة فلق 1355

33- تمدّنِ جد?د اسلام? / صادق آئ?نه وند، مجلّة معرفت قم، شماره 18

34- به سو?ِ پد?د آوردنِ اسلام?ت در دانشگاه‌ها / صادق آئ?نه وند، مجلّه مدرّس، شماره اول، سال 1376.

35- فتوح در اسلام، فتح تغلّب?، فتح قلوب / صادق آئ?نه وند، مجلّة تار?خ اسلام قم، شماره 2.

36- علّامة ام?ن?، مورّخ ام?ن / صادق آئ?نه وند، مجلّة سروش تهران.

37- روابطِ اسلام و غرب / صادق آئ?نه وند، فصلنامة تحق?ق? نامة فرهنگ وزارت ارشاد سال 1379.

38- حجره ها?ِ شر?فِ نبو? (ص) / صادق آئ?نه وند، مجلّه م?قات سازمان حج و ز?ارت تهران.

39- نقش سه عنصر عرب، ا?ران? وترک در سپاهِ امو? / صادق آئ?نه وند با همکار? دکتر اصغر قائدان، مجلّة علوم اجتماع? دانشگاه ش?راز، سال 1381.

40 نگاه مفسرانه به تار?خ / صادق آئ?نه وند، ک?هان فرهنگ?، خرداد 1385.

41- رو?کرد ها?ِ مختلف عقل? و نقل? به ق?ام امام حس?ن (ع) / صادق آئ?نه وند، خبرگزار? قرآن? ا?ران، تار?خ2002 /9 / 1

42- نخبگان ا?ران و مصر در مواجهه با غرب / صادق آئ?نه وند، مجموعة مقالات سم?نارمرکز گفت‌و‌گو? تمدّن‌ها، 1387.

43- روشمند? وواقع گرا?? در تار?خ نگار? اسلام? / صادق آئ?نه وند، گفت‌و‌گو? اند?شه، [ جام جم ] سال 1382.

44- اقتراح? در باب تار?خ و تمدّنِ اسلام? / صادق آئ?نه وند، مجلّة معارف، قم، 1387.

45- در مقامِ علم و عالم، فره?ختة قرن، استاد دکتر س?ّد جعفر شه?د? / صادق آئ?نه وند، روزنامه اعتماد مل?، سال 1386.

46- د أبِ اخلاق?ِ دانشمندانِ مسلمان / صادق آئ?نه وند، سم?نار نشست مل? آموزش اخلاق در علوم و فناور?) ، توسط انجمن ا?ران? علم، 1385.

47- علوم انسان? و تار?خ، از انقلابِ اسلام? تا جهان ِاسلام / صادق آئ?نه وند، سا?ت کرس? ن?وز 28 /8 / 2007

48-ا?ران?ان و محرم حس?ن? / صادق آئ?نه وند، روز نامة اعتماد مل?، سال 1384.

49- بررس? تار?خ جوان و جوان? در اسلام / صادق آئ?نه وند، روز نامة همبستگ?، 1384.

50- سلوکِ علو? / صادق آء?نه وند، روز نامة همشهر?، سال 1383.

51- تول?د علم در جهانِ اسلام / صادق آئ?نه وند، روز نامة کتاب قم، سال 1383.

52- عاقبتِ علمِ دولت? / صادق آئ?نه وند، روزنامة ا?ران، سال 1382.

53- جوانان و فهمِ د?ن / صادق آئ?نه وند، روزنامة نوروز، سال 1380.

54- تجربة تار?خ? عاشورا؛ راه? که انقلاب پ?مود / صادق آئ?نه وند، روزنامة قدس 1384.

55- عزّت در گرو حکمتِ مسلم?ن / صادق آئ?نه وند، روزنامه اعتماد مل?، سال 1383.

56- شهر اسلام? / صادق آئ?نه وند، مجموعة مقالات، توسعة مجله ا? توسعة پا?دار? شهر?، تهران 1383

57- نقشِ آل بو?ه در برپا?? مراسم و مواسم ش?عه / صادق آئ?نه وند، اند?شة نو، فصلنامة تخصص?، 1384

53 - د?دگاه طه حس?ن پ?رامونِ مشروع?ت خلافتِ امو? / صادق آئ?نه وند، مر?م علو?، فصلنامه ? تار?خ اسلام، شماره ? سوم و چهارم، سال ?ازدهم، پا??ز 1389.

54 - ا?ران?ان و سوگوار? فرزند پ?امبر (ص) ، 1431 ه.

55 - غد?ر، 1388 ه.

56 - سه مورخ بزرگ اسلام عصرما [ عقّاد، عُشّ، جابر? ]

57 - بدان?د او فاطمه است [ روزنامه شرق ]

58 - عدالت از نگاه عل? (ع)

59 - زن از نگاه ها?ِ مختلف.

60 - حج ابراه?م? - حج جاهل?، 1372.

61 - تار?خ و پژوهش در آن.

62 - ادب مقاومت و توسع آن / مجموعه ? مقالات، 1382.

63- تار?خ از نگاه استاد شه?د? / فصلنامه ? نهج البلاغه / 1388

64- زم?نه‌ها وگاه شناس?ِ تأس?سِ نام انصار و تحولات ِمفهوم? پس از آن / مجلة العلوم الإنسان?ة 1389، الدول?ة / صادق آئ?نه وند، حس?ن مفتخر?، مهران اسماع?ل?

65- تحول ها?ِ د?ن? عصر صفو?ه و نقش عالمان عامل?: مطالعه ? مورد? محقق کرک? و شه?د ثان? / دکتر س?د هاشم آقاجر?، صادق آئ?نه وند، حس?ن مفتخر? و محمد کاظم رحمت?، مجلّه ? جستارها?ِ تار?خ?، تهران، شهر?ور 1390.

66- مقوماتِ اجتماع?ِ رشد تش?ع در قرن چهارم / صادق آئ?نه وند، حس?ن مفتخر?، محمد رضا زارع / مجله ? پژوهش نامه تار?خ اسلام، انجمن ا?ران? تار?خ اسلام، تهران، خرداد 1390.

- The image of woman in creation Account of the Holy seriptures: A Comparative Study

67- مجله ? شماره 17، Humanities

68- تأث?ر باور ها?ِ ?هود در باز تول?د نگاه جاهل? به ح?اتِاجتماع? زن در جامعه ? اسلام? مجله ?: فصلنامه پژوهش تار?خ? / صادق آئ?نه وند / ل?لا هوشنگ? / فاطمه جعفر ن?ا، تهران د? 1390

69- برخ? از فعال?ت ها?ِ طبّ? در جز?رة العرب/ صادق آئ?نه وند، جمال رزم جو/ مجله ? فروغ وحدت/ سال ششم، دوره ? جد?د، شماره ? 31.

70- جاودانگ?ِ زبان شعر آ??ن? ش?عه / صادق آئ?نه وند / مجله ? خ?مه، تهران، شماره 70 - 71 سال 1389.

71- غد?ر و سه بن?انِ هو?ت? / صادق آئ?نه وند / روزنامه ? همشهر? آبان 1390.

72- روان ِ تار?خ? دو س?است ِ علو? - امو? / صادق آئ?نه وند / روزنامه ? شرق، مرداد 1390.

73- آ?ت الله طالقان? عالم روشن اند?ش / صادق آئ?نه وند / و?ژه نامه ? روزنامه شرق، شهر?ور 1390.

ب - عرب?:

1- ال?قطة الاسلام?ة ف? فارس?ات اقبال / التراث العرب?، دمشق، شماره 23، سال 1986

2- الأدب المقاوم، مضام?ن و نماذج / الراصد، دمشق، شماره 17، سال 1992.

3- الحج الإبراه?م? والحج الجاهلِ? / مجلّة العلوم الإنسان?ة، شماره 6، سال 1995

4- الرمز الد?ن? المصطلح ب?ن علم الإجتماع الد?ن? والشعر الش?ع? / صادق آئ?نه وند با همکار? دکتر کبر? روشنفکر، دکتر زهره ناعم? مجلّة العلوم الإنسان?ة شماره 16، سال 1430

5- استعمال اصطلاح ام?رالمؤمن?ن ف? سلام الخلافة / صادق آئ?نه وند با همکار? دکتر عل? محمد ولو?، دکترعل? رضا شجاع? زند، دکتر حامد منتظر مقدم شماره 16، سال 1430

6- نشأة المرجئة / صادق آئ?نه وند با همکار? دکتر عل? محمد ولو?، دکتر حس?ن مفتخر?، دکتر عل? غلام? دهق?، شماره 16، سال 1430

7- أئمة أهل الب?ت (ع) إعداد الکوادر الإنسان?ة وتطور ه?کل?ة الش?عة / صادق آئ?نه وند با همکار? دکتر عل? محمد ولو?، محمدعل? مهدو? راد، دکتر فه?مه فرهمند پور، مجلّة العلوم الإنسان?ة، شماره 15 سال 1429.

8- إشکال?ة المنح? الفقه? للمدرسة التفس?ر?ة الأندلس?ة حت? القرن السابع الهجر? / صادق آئ?نه وند با همکار? دکتر کاظم قاض? زاده، دکتر رض?ة رجب طهماز? شماره 15، سال 1429.

9- خصائص تدو?ن التار?خ ف? عهد السلاجقة / صادق آئ?نه وند با همکار? ندا گل?جان? مقدم، شماره 14، سال 1428.

10- دراسة مقاومة ف? أساط?ر الخصب: س?اوش وأدون?س نموذجاً / صادق آئ?نه وند با همکار? حسن نصرالله، شماره 13، سال 1427

11- استعمال لقب « ام?رالمومن?ن » ف? التار?خ الإسلام? / صادق آئ?نه وند با همکار? دکتر حامد منتظر? مقدم، شماره 11، سال 1426.

12- الص?د، تار?خه، مصطلحاته، کتبه / صادق آئ?نه وند، مجلّة مجمع اللغة العرب?ة بدمشق، شماره 63، سال 1988.

13- إتجاهات تدو?ن تار?خ ا?ران المعاصر / صادق آئ?نه وند، مجلة آفاق الحضارة الإسلام?ة، شماره 10، سال 1423.

14- الح?اة الفکر?ة ف? العصر المملوک? / صادق آئ?نه وند، مجلّه دانشکده ادب?ات وعلوم انسان? تهران، شماره پ?اپ? 110- 109، سال 1368.

15- الأد?ان الإبراه?م?ّة أمام التحد?ات / صادق آئ?نه وند، مجلّه آفاق الحضارة الإسلام?ة، شماره 11، سال 1381.

16- إتّجاهات الوحدة الإسلام?ة وأهدافها ف? العصرالحاضر / صادق آئ?نه وند، مجلّة آفاق الحضارة الاسلام?ة شماره 12، سال 1382.

17- المرأة ف? الإسلام تحت ظلال الس?رة النبو?ة والعلو?ة والتأو?ل الأمو? والعباس? / صادق آئ?نه وند، مجلّه آفاق الحضارة الإسلام?ة، شماره 14، سال 1383.

18- تطور فحو? الصراع ب?ن المرء والآخر?ن ف? التراث الإسلام? / صادق آئ?نه وند، مجلّه آفاق الحضارة الإسلام?ة، شماره 18، سال 1385.

19- رسائل الرسول الأعظم (ص) / صادق آئ?نه وند، مجلّه آفاق الحضارة الإسلام?ة شماره 19، سال 1386.

20- کُتّاب الس?رة النبو?ة الأوائل و حکا?ة س?رة إبن اسحاق / صادق آئ?نه وند مجلّه آفاق الحضارة الاسلام?ة، شماره 19، سال 1386.

21- المد?ح النبو? ف? شعر حسان بن ثابت و خاقان? ش?روان? / صادق آئ?نه وند با همکار? نع?مه حسوک?، مجله آفاق الحضارة الاسلام?ة، شماره 21، سال 1387.

22- شرح رسالة أب? بکر الخوارزم? إل? جماعة الش?عة بن?سابور / صادق آئ?نه وند، ب?روت، العرفان، شماره 6 و 7، سال 1985.

23- مصادر ترجمة الشر?ف الرض? باللغة الفارس?ة / صادق آئ?نه وند، مجلّه الثقافة الإسلام?ة، دمشق، شماره 2.

24- الإسلام ف? ا?ران / صادق آئ?نه وند،

دائرة المعارف ?ونسکو پار?س The Different Aspects of Islamic culture

25- دراسة تفاوت الخطابات التبل?غ?ة للأنب?اء السّلف و نب? الإسلام (ص) / صادق آئ?نه وند، با همکار? دکتر قاض? زاده، دکتر مهدو? راد و دکتررسول?، مجلّه العلوم الإنسان?ة، شماره 31- 25، سال 1387.

26 - عصر الممال?ک، 1368.

سم?نارها?ِ علم? داخل? و جهان?: شرکت در 7 سم?نار ب?ن الملل? در جهان و 15 سم?نار ب?ن الملل? و مل? داخل?

داور? کتاب‌ها و مقالات علم? - پژوهش?: داور? 100 کتاب و 130 مقاله ? علم? برا?ِ موسسات علم? و مجلات.

[ عنوان پا?ان نامه ها?? که در حالِ حاضر راهنما?? آن‌ها را به عهده دارم ]

دکتر?

1 - خطابه و منبر در عصر عباس?ان / ش?خ احمد? [ دانشگاه ترب?ت مدرس، دکتر? ]

2 - تأث?ر مناسباتِ قب?له ا? برگروه بند? ها?ِ مذهب? در مد?نه عصر نبو? (ص) / مهران اسماع?ل? [ دانشگاه ترب?ت مدرس، دکتر? ]

3 - تأث?ر باورها?ِ ?هود در باز تول?د نگاه جاهل? به زن بعداز رحلتِ پ?امبر (ص) تا پا?انِ خلافتِ عباس?ان / فاطمه جعفر ن?ا [ دانشگاه الزهراء (س) ، دکتر? ]

4 - موال? در عصر عباس?ان / حس?ن? [ دانشگاه پ?ام نور قم، دکتر? ]

کارشناس? ارشد

1 - نقش و کارکرد ش?ع?ان در مکه در دوران عثمان?‌ها / عمار ابو طالب? [ دانشگاه اد?ان و مذاهب قم، کارشناس? ارشد ]

2 - نهاد وزارت در اسلام / قهرمان پور [ دانشگاه ترب?ت مدرس، کارشناس? ارشد ]

پا?ان نامه‌ها و رساله ها? انجام شده:

دکتر?

- اصول ومبان? سازمانده? نظام? درتار?خ اسلام و تحولاتِ آن (از آغاز تا پا?ان عصرِ اول عباس? 232 ه) ، 1380

- فرا?ند تحولات مراسم و مواسم ش?عه امام?ه در شرق عالم اسلام? / حس?ن پوراحمد?، دانشگاه ترب?ت مدرس 1383

- الأسماء الحسن?، مطالعة لغو? - معنائ? / شهر?ار ن?از?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1378

- تحق?ق دربارة روات ش?عه و منس?عة صح?ح بخار? و صح?ح مسلم بررس? و ثاقت و تش?ع هر?ک از روات ش?ع? ا?ن دوکتاب / محمد ام?ن? نجف?، دانشگاه آزاد 1379

- مبان? و آثار اجتماع? و اقتصاد? - س?اس? اتحاد خاندان ها?ِ ثقق?، سف?ائ? و مروان? در حجاز، شام و عراق / محمد رضا رحمت?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1376

- رثاء در ادب ش?عه تا پا?انِ قرن دوم هجر? / عباس اقبال?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1373

- اسال?ب شعر? عرب در دفاع از اهل ب?ت پ?امبر (ص) / ?ح?? معروف، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1377

- بررس? و نقد اشعار صعال?ک / محمد رضا هاشملو، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1372.

- نقد وبررس? عوامل مؤثر در نگارش تار?خ ادب?ات عرب در عصر معاصر / حس?ن م?رزا?? ن?ا، دانشگاه ترب?ت مدرس 1383

- مبان? مشروع?ت و ساختار قدرت خلافت فاطم?ان مصر تا پا?ان خلافت المستنصربالله 358-487 ه / فاطمه جان احمد?، دانشگاه ترب?ت مدرس، ‌1382.

- علل گرا?ش ?من?‌ها به تش?ع ونقش آنان درنشر آن (قرن اول هجر?) / اصغرمنتظر القائم، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1378.

- نقد تطب?ق? تار?خ نگار? اسلام? و تار?خ نگار? نو?ن اروپا?? درباب تار?خ ساسان?ان / اصغر محمود آباد?، صادق آئ?نه وند، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1379.

- رثاء در ادب ش?عه تا پا?ان قرن دوم ه / عباس اقبال?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1373.

کارشناس? ارشد

- ?اد کردِ اد?ان ا?ران? در متون ملل و نحل اسلام? و مقا?سة آن با متونِ تار?خ? / مصطف? فرهود?، دانشگاه اد?ان و مذاهب، قم، 1388

- اصلاحات عمر بن عبدالعز?ز در دوره خلافت / رضا عل? سبحان?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1380

- نقش قاعدون در حکومت ام?رالمؤمن?ن / خد?جه ف?ض?، مرکز آموزش، قم

- فرا?ند تحولات مراسم و مواسم ش?عه امام?ه در شرق عالم اسلام? / حس?ن? پور / مهد?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1383

- زنان در صدر اسلام / زهرا زاهد?، اله?ات قم، 1377

- زنان بن? هاشم تا پا?ان قرن اول / مل?حه شعبان پور، اله?ات قم، 1377

- زنان در عصر جاهل?ت / مر?م شفق?، اله?ات قم 1377

- س?رة س?اس? ائمه هد? عل?هم السلام / راض?ه فرزام، 1377

- نقد و بررس? آثار و آراء نقد? طه حس?ن در ادب عرب? / عل? نظر?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1372

- غلات در دو قرن اول هجر? / رق?ه م?ر ابوالقاسم?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1377

- بررس? مضام?ن شعر? ابو فراس حمدان? / مسلم زمان?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1373

- شعر ش?عه در عصر امو? / قاسم مختار?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1371

- تصح?ح وتحق?ق نسخه خط? « دل?ل الهد? عل? قطرالند? وبل الصد? ابن هشام و.... / عل?رضا ستاردباغ?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1373

- خاندانِ رسالت در آ?نة شعر اُزر?، فرهاد رجب? نوش آباد?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1374

- اصول آمادگ? دفاع? درحکومتِ اسلام? / س?د مهد? آقا پور، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1368

- ق?ام ها?ِ ش?عه در عصر عباس? (193 - 132 ه) / محمد کاظم? پوران بدر، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1371

- انعکاسِ د?ن و مظاهر آن در رمان ها? نج?ب محفوظ / فرامرز م?رزا??، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1371

- س?ر رمانت?سم در ادب ال?اس ابو شبکه " نقد و تحل?ل " / زهرا رف?ع? راد، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1373

- نقشِ قاعد?ن در حکومتِ عل? (ع) / ابراه?م خراسان? پار?ز?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1376

- پژوهش? در زندگان? نواب خاص امام زمان (ع) / عل? غفارزاده، اله?ات قم، 1374

- تش?ع و تار?خ نگار? اسلام (تا پا?ان قرن هفتم هجر?) / عل? امام? فر، قم، مؤسسه آموزش? و پژوهش? امام خم?ن?، 1374

- بررس? شخص?ت و اشعار ابوالأسود الدؤل? / سوسن طباطبائ?، دانشگاه تهران، 1268

- بررس? و نقد شعر س?اس? - انتقاد? از ابتدا تا دورة قاجار? / محمد بش?ر?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1375

- مدح نبو? در شعر حسان بن ثابت وخاقان? شروان?/ نع?مه حسوک?، صادق آئ?نه وند، ناصر ن?کو بخت، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1385.

- ر?شه ها? فکر? واجتماع? وساختارتشک?لات? جنبش اخوان المسلم?ن (1952-1928) / عبدالله فره?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1386.

- بررس? تطب?ق? اسطوره س?اوش و آدون?س در متون تار?خ و ادب? / حسن نصرالله، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1384

- نقش انصار در جامعه اسلام? (مد?نه تا سال چهلم هجر?) / عسل?ه دغاغله، دانشگاه الزهراء، 1376.

- ?هود مد?نه از آغاز تا فرجام / دانشگاه قم، 1379.

- فتح و گسترش اسلام درقفقاز/ عل?رضا شالباف، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1382.

- صحت و سقم مرو?ات ابو محنف در تار?خ طبر? / جل?ل تار?، دانشگاه قم مرکز ترب?ت مدرس، 1379.

- خلف بن احمد/ س?ستان? (بانو) و جانش?نان او تا پا?ان عصر سلجوق?/ فاطمه اسلام?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1380

- علل و اسباب نبرد ها? رسول اکرم (ص) / عبدالحم?د پ?ش ب?ن (اشکور?) ، دانشگاه قم، مرکز ترب?ت مدرس، 1381.

- روابط مسلمانان با روم تا پا?ان عصرامو? / منصورح?در?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1381.

-شخص?ت وکارنامه س?اس? مخبرالسلطنه هدا?ت/ سالاراحمد? مهر?ان، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1380.

بررس? رابطه ب?ن ساختار س?اس? و فعال?ت احزاب از کودتا? 1299 تا سقوط سلطنت رضا شاه (1299 - 1320 ش) / شمس الله شاه آباد?، دانشگاه ترب?ت مدرس، 1390.

[ سوابق اجرائ? در وزارت علوم و دانشگاه ]

- رئ?س دانشکده علوم انسان? دانشگاه ترب?ت مدرس (8 سال)

- رئ?س بخش علوم اجتماع? دانشگاه ترب?ت مدرس (4 سال)

- مد?ر گروه تار?خ دانشگاه ترب?ت مدرس (8 سال)

- عضو ه?ئت امناء پژوهشگاه علوم انسان? و مطالعات فرهنگ?

- عضو ه?ئت امناء بن?اد دانشنامة بزرگ فارس?

- عضو ه?ئت امناء دانشکده علوم حد?ث شهرر?

- عضو ه?ئت مم?زه دانشگاه ترب?ت مدرس

- عضو ه?ئت مم?زه مرکز? علوم انسان? وزارت علوم، تحق?قات و فناور?

- عضو ه?ئت مم?زه دانشگاه راز? کرمانشاه

- سرپرست گروه علوم اجتماع? شورا? عال? برنامه ر?ز? وزارت علوم، تحق?قات و فناور?

- سرپرست کم?تة برنامه ر?ز? تار?خ وباستان شناس? شورا? عال? برنامه ر?ز?

- عضو شورا?ِ برنامه ر?ز? آموزش عال? وزارت علوم، تحق?قات وبرنامه ر?ز?

- عضو کم?ته ? کم?س?ون نشر?اتِ علم? کشور