لیست دامنه ها

 38
 آاوپك «تصويب اولی» 
 تنالگان

آاوپك