لیست دامنه ها

 35573
 تائبين «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

تائبين

برخي از دانشمندان بيان داشته‌اند:

لازم است كه تائب نسبت به قبيح به جهت قبح آن پشيمان و نادل باشد و تصميم به گيرد كه ديگر آن عمل قبيح را انجام ندهد اگر چنين نباشد توبه محسوب نمي‌شود بلكه مانند كسي است كه جهت سلامتي بدن يا حفظ آبروي خود توبه كند چنين توبه‌اي بدليل اين كه ندامت و پشيماني در آن نيست توبه به حساب نمي‌آيد.

و اگر كسي به جهت ترس از جهنم از عمل قبيحي توبه كند و يا در صورت اخلال به واجب از جهت ترس از جهنم و از دست دادن بهشت توبه كند به گونه‌اي كه ترساز جهنم و از دست دادن بهشت غائب و هدف باشد توبه او صحيح نيست.

بلكه اگر نسبت به انجام عمل قبيح و نسبت به اخلال به واجب به دليل اين كه قبيح است و اخلال به واجب نمي‌باشد نادم پشيمان شود گرچه در آن ترس از جهنم و از دست دادن بهشت نيز وجود دارد ولي چون هدف آن نبوده بلكه هدف پشيماني از نفس عمل قبيح و اخلال به واجب بوده توبه او صحيح است.

برخي گفته‌اند تاتيان از گناه نياز به شفاعت ندارند.

1-كيفيت خروج ( خارج شدن ) تائبين از مال مختلط به حرام (المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؛جلد 3 ؛صفحه 240)
2-اقسام تائبين (حق اليقين فى معرفة اصول الدين؛جلد 2 ؛صفحه 209)
3-كيفيت خروج ( خارج شدن ) تائبين از مال مختلط به حرام (راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء)؛جلد 3 ؛صفحه 284)
4-رضاي الهي از تائبين (كتاب الزهد؛جلد 1 ؛صفحه 72)