لیست دامنه ها

 337479
 آبراهام، آنتوني «تصويب اولی» 
 اعلام

آبراهام، آنتوني

1-دیدار امام موسی صدر با آبراهام، آنتوني رئیس انجمن فرهنگی لبنانیان در جهان در باره بحران لبنان (گام به گام با امام موسي صدر؛جلد 5؛صفحه 99)