لیست دامنه ها

 337433
 ژان نابر «پيشنهادي» 
 مسائل جديد کلامي

ژان نابر

1-تاثير پذيري پل ريكور از هوسرل ، ادموند ،1859-1938م و گادامر و فروید و آستين و جان سرل و تاثير فلسفه تأملی او از ژان نابر (درآمدي بر هرمنوتيک؛جلد 1؛صفحه 350)
2-تاثير پذيري ريكور ، پل ،1913-2005م از هوسرل ، ادموند ،1859-1938م و گادامر و فروید و آستين ، جان ، 1790 - 1859م. و جان سرل و تاثير فلسفه تأملی او از ژان نابر (درآمدي بر هرمنوتيک؛جلد 1؛صفحه 350)