لیست دامنه ها

 326701
 اجتهاد «پيشنهادي» 
 اصول فقه

اجتهاد

1-تعريف قرائت پذیری و اجتهاد (فلسفه دين؛جلد 1؛صفحه 53)
2-فَرق اجتهاد با تشريع در قانون گذار (گام به گام با امام موسي صدر؛جلد 3؛صفحه 353)