لیست دامنه ها

 3020
 اباحه ظاهري «تصويب اولی» 
 اصول فقه

اباحه ظاهري

(اباحه مشروط به جهل مکلّف به حکم واقعى)

اباحه ظاهرى، که مقابل اباحه مى‌باشد، اباحه‌اى است که با ملاحظه جهل مکلف‌به حکم واقعى، از سوى شارع مقدس و يا عقل جعل مى‌گردد؛ مانند: اباحه ناشى از اصل برائت شرعى و اصل برائت عقلى؛ به بيان ديگر، اباحه‌اى که مؤداى اصلى از اصول عملى باشد، اباحه ظاهرى ناميده مى‌شود. (در صورتى که حکم ظاهرى را تنها شامل مؤداى اصول عملى بدانيم، نه مؤداى امارات و اصول عملى) .