لیست دامنه ها

 301249
 آب دادن به تشنه «تصویب نهایی» 
 اخلاق اسلامي

آب دادن به تشنه

1-حديث امام جعفر صادق عليه السلام درباره ثواب اطعام گرسنه و آب دادن به تشنه و پوشاندن مؤمن برهنه (ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت؛جلد 1 ؛صفحه 231)
2-حديث درباره ثواب اطعام گرسنه و آب دادن به تشنه و پوشاندن مؤمن برهنه و رفع گرفتاري مومن (ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت؛جلد 1 ؛صفحه 238)
3-حديث درباره ثواب اطعام مسلمان و آب دادن به تشنه (ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت؛جلد 1 ؛صفحه 246)
4-حديث امام محمد باقر عليه السلام درباره اعجاز پيامبر(ص) در آب دادن به تشنه توسط جن در بيابان (ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت؛جلد 3 ؛صفحه 163)
5-حديث حضرت محمد صلي الله عليه و آله درباره اطعام گرسنه و آب دادن به تشنه (تنبيه الخواطر و نزهه النواظرالمعروف مجموعه ورام؛جلد 1؛صفحه 395)
6-حديث امام زين العابدين عليه السلام درباره ثواب ياري مؤمن مظلوم و آب دادن به تشنه و اطعام گرسنه (حلية المتقين؛جلد 1؛صفحه 356)
7-حديث درباره ثواب سير كردن گرسنه و آب دادن به تشنه و اطعام مؤمن (حلية المتقين؛جلد 1؛صفحه 363)