لیست دامنه ها

 298075
 خائن «تصویب نهایی» 
 اخلاق اسلامي

خائن

1-تقسيم ظالم به كافر و باغي و خائن (جامع السعادات؛جلد 1 ؛صفحه 114)