لیست دامنه ها

 29594
 باب «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

باب

تعاليم فرقه نصيريه عبارت است از التقاط عناصر شيعه و مسيحيت و معتقدات ايران پيش از اسلام. به عقيده ايشان خدا، ذات يگانه‏اى است مركب از سه اصل لا يتجزى بنامهاى:

«معنى‏»، «اسم‏»، «باب‏»، اين تثليث‏به نوبت در وجود انبياء مجسم و متجلى گشته است و آخرين تجسم با ظهور اسلام مصادف شد و آن ذات يگانه در تثليث لا يتجزايى در وجود على (ع) و محمد (ص) و سلمان فارسى تجسم يافت، بدين سبب تثليث مزبور را با حروف عمس (ع - م - س) معرفى مى‏نمودند كه اشاره به حروف اول سه اسم على (ع) و محمد (ص) و سلمان است.

نيزر. ک: نصيريه

1-ديدگاه نصيريه درباره باب (بحوث في الملل و النحل؛جلد 8 ؛صفحه 412)
2-مدارا با نفس در باب سلوک (شرح حديث جنود عقل و جهل؛جلد 1؛صفحه 318)