لیست دامنه ها

 29592
 بائيان ، رمضانعلي ،1345-1362 «تصويب اولی» 
 اعلام

بائيان ، رمضانعلي ،1345-1362

شه?د رمضانعل? بائ?ان

شهرستان: گلستان - شهرستان بندرگز

نام پدر: ابوالقاسم

تار?خ تولد: 1345

محل تولد: بندرگز

تار?خ شهادت: 1362

سن: 17 ساله

جنس?ت: مذکر

آخر?ن مقطع تحص?ل?: کلاس?ک - متوسطه

عضو?ت: بس?ج?

محل شهادت: مر?وان

عمل?ات منجر به شهادت: والفجر4

استان محل دفن: گلستان

شهرستان محل دفن: بندرگز

تعداد شهدا? خانواده: دو شه?د

دسته بند?: دانش آموز-چندشه?د-تخر?ب چ?-مر?وان