لیست دامنه ها

 2497
 آيه أُذُن «تصويب اولی» 
 اصول فقه

آيه أُذُن

(آيه 61 سوره توبه، از آيات مورد استناد در بحث حجيّت خبر واحد)

آيه اُذُن، از آياتى است که براى حجيت خبر واحد به آن تمسک شده است. خداوند در اين آيه مى‌فرمايد:

 و منهم الذين يؤذون النبى و يقولون هو اُذُن قل اُذُن خير لکم يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين؛ از منافقان کسانى هستند که پيامبر خدا (ص) را اذيت مى‌کنند و مى‌گويند: اين پيامبر (ص) سراپا گوش است (و به سخن هر کسى گوش مى‌دهد و آن را باور مى‌کند) به آنان بگو پيامبر براى شما شنونده خير است و ايمان به خدا دارد و مؤمنان را تصديق مى‌کند " (1) .

کيفيت استدلال به اين آيه براى حجيت خبر واحد چنين است که خداوند تصديق مؤمنان را از فضايل پيامبر (ص) شمرده و آن را در رديف تصديق خود قرار داده است (يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين) ، پس معلوم مى‌شود تصديق مؤمنان نيز به همان شکل، مورد ستايش خداوند است، و ستايش تصديق مؤمن، ملازم با حجيت خبر وى مى‌باشد؛ بنا بر اين، اگر فرد عادلى براى شما خبرى آورد او را تصديق کنيد، زيرا پيامبر (ص) نيز آن را تصديق مى‌نمود و خداوند اين عمل او را ستايش نموده است.

اشکالات متعددى به اين استدلال شده است که از مجموع آنها نتيجه گرفته مى‌شود که حجيت خبر واحد از اين آيه شريفه استفاده نمى‌شود.

1-آيه أُذُن (اصول الاستنباط؛جلد 1؛صفحه 199)
2-آيه أُذُن و حجيت خبر واحد (المحصول فى علم الاصول؛جلد 3 ؛صفحه 257)
3-آيه أُذُن (المحكم فى اصول الفقه؛جلد 3 ؛صفحه 255)
4-ادله حجيت خبر واحد و آيه أُذُن (المحكم فى اصول الفقه؛جلد 3 ؛صفحه 255)
5-تقرير درباره آيه أُذُن (المحكم فى اصول الفقه؛جلد 3 ؛صفحه 255)
6-ديدگاه اصوليون درباره آيه أُذُن (المحكم فى اصول الفقه؛جلد 3 ؛صفحه 255)
7-ديدگاه مؤمن ، محمد ، 1317 - درباره آيه أُذُن (تسديد الاصول؛جلد 2 ؛صفحه 95)
8-آيه أُذُن و حجيت خبر واحد (تسديد الاصول؛جلد 2 ؛صفحه 95)
9-آيه أُذُن و حجيت خبر واحد (حقايق الاصول؛جلد 2 ؛صفحه 131)
10-اِشكال درباره آيه أُذُن (حقايق الاصول؛جلد 2 ؛صفحه 131)
11-آيه أُذُن (فرائد الاصول؛جلد 1 ؛صفحه 134)
12-نقد انصارى ،مرتضى بن محمد امين،1214-1281ق. درباره آيه أُذُن (فرائد الاصول؛جلد 1 ؛صفحه 134)
13-ديدگاه ميرزاي قمي ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231ق. درباره آيه أُذُن (فرائد الاصول؛جلد 1 ؛صفحه 135)
14-بررسي دلالي آيه أُذُن (منتقى الاصول؛جلد 4 ؛صفحه 293)
15-آيه أُذُن و حجيت خبر واحد (منتقى الاصول؛جلد 4 ؛صفحه 393)
16-آيه أُذُن (نهاية الافكار؛جلد 3 ؛صفحه 131)