لیست دامنه ها

 240238
 آتشكده ايرانشاه هند «تصويب اولی» 
 تنالگان

آتشكده ايرانشاه هند

1-هند بن ابي هاله ، -36ق. كتاب مزديسناوادب پارسى آتشكده ايرانشاه هند پور داود ، ابراهيم ، 1264 - 1347 (خدمات متقابل اسلام و ايران ج1و2؛جلد 1 ؛صفحه 263 تا 265 )