لیست دامنه ها

 229808
 نائب امام ( ولي فقيه) «پيشنهادي» 
 بايگاني فقه

نائب امام ( ولي فقيه)

1-تداوم تعليم آموزه‌هاي ديني و اجتهاد و اجراي احكام الهي توسط نائب امام ( ولي فقيه) (ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت؛جلد 1؛صفحه 213)