لیست دامنه ها

 223714
 طَاَئِر «تصويب اولی» 
 علوم قرآني

طَاَئِر

1-معاني طَاَئِر در قرآن (وجوه قرآن؛جلد 1؛صفحه 185)