لیست دامنه ها

 215167
 خائنةالاعين «تصويب اولی» 
 فقه

خائنةالاعين

خائنة الاعيُن: اشاره كردن با چشمها به امرى بر خلاف ظاهر حال.

مراد از "خائنة الأعين" اشاره كردن با چشمها به امرى است كه ظاهر حال نشان دهنده خلاف آن است. اين عنوان در باب نكاح به كار رفته است.

حرمت "خائنة الأعين" از اختصاصات پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله است) ر اختصاصات النّبى (. مراد از آن اشاره كردن با چشمها به امرى مباح - مانند كشتن يا زدن كسى كه مستحق آن است - مى‏باشد؛ در حالى كه ظاهر حال بيانگر خلاف آن است. اين امر بر ديگران حرام نيست، مگر آنكه امرِ مورد اشاره حرام باشد، مانند زدن يا كشتن به ناحق يا اهانت به مؤمنى. برخى، حرمت آن را بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله اختصاص به غير حال جنگ داده‏اند. 1

1. جواهر الكلام 127 /29.