لیست دامنه ها

 212826
 ثابت «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

ثابت

1-فَرق ساكن با ثابت (توحيد؛جلد 1؛صفحه 323)
2-استعمال مفاهيم عرفيه ثابت در باره معاملات و مسايل اجتماعي در دين (هرمنوتيک منطق فهم دين؛جلد 1؛صفحه 220)