لیست دامنه ها

 209214
 طارف «تصويب اولی» 
 فقه
ی.د:  طارف و طريف به مال تازه و جديد - مانند سود يا مالي که به تازگي به ارث رسيده - اطلاق مي شود.
 اع:
 او:

طارف