لیست دامنه ها

 209202
 تابعيت اصلي «تصويب اولی» 
 فقه

تابعيت اصلي

تابعيّت اصلى: در نظامهاى حقوقى عرفى براى تعيين تابعيّت اصلى فرد، به يكى از دو اصلِ نسب و زادگاه استناد مى‏شود. در نظام حقوقى اسلام نيز اين دو اصل با اندك تفاوتى وجود دارد. فردى كه پدر و مادر او يا يكى از آنان هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان باشند، مسلمان محسوب و از تابعيّت دولت اسلامى برخوردار مى‏گردد؛ به گونه‏اى كه حتّى اگر والدين او بعد از انعقاد نطفه مرتد شوند) ر ارتداد (تأثيرى در تابعيّت او ندارد. 2

در نظامهاى حقوقى عرفى مبدأ تابعيّت كودك هنگام تولّد او است ولى در اسلام، مبدأ، زمان انعقاد نطفه كودك و معيار آن انتساب وى به طرف مسلمان است؛ خواه پدر باشد يا مادر. بنابر اين كودكى كه مادرش مسلمان و پدرش كافر است، مسلمان و شهروند دولت اسلامى محسوب مى‏گردد. 3

امّا زادگاه، از ديد اسلام اصالتى ندارد و نمى‏تواند ملاك تعيين تابعيّت اصلى فرد

________________________________________

311

باشد و تنها در حدّ نشانى از نسب - در جايى كه اصل نسب معلوم نباشد - به آن استناد مى‏شود. بر اين اساس، كودكِ سر راهى اگر در بخش مسلمان‏نشين سرزمين اسلامى پيدا شود، مسلمان به شمار مى‏رود و از تابعيّت دولت اسلامى برخوردار خواهد بود. 4